جستجو در پورتال

اینترانت وزارت بهداشت فیش حقوقی

اخبار/ نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت


اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:

قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا


قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرد. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد. ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در ا
 • نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد. ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد. ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مر
 • طبقه بندي اطلاعات

قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
 • يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزاء و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدما
 • رات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي گيرد: الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي گردد: تبصره5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد. ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تح
 • ر و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد. ماده9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد: الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي شود: تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم
 • طبقه بندي اطلاعات

قوانين و مقررات/ مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران‏


مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران‏
 • مناطق آزاد تصريح شده باشد) ممنوع، يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز ‏مي شود. ‏ تبصره- ورود كالا با مبدا ساخت اسراييل به منطقه غيرمجاز مي شود. ‏ ماده 3- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه را براي ثبت آماري گمركي به وزارت ‏بازرگاني و گمرك ايران بفرستد. ‏ ماده 4- ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات ‏انجام مي شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد براساس ‏
 • ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات ‏انجام مي شود، ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد براساس ‏ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است. ‏ تبصره- ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد ‏نمود. ‏ ماده 5- ورود كالا به منطقه از راه هاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي باشد: ‏ كالاهايي كه از خارج يا ساير نقط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري ‏&lr
 • ر مجاز مستقيماً وارد ‏منطقه مي شوند، اعم از ايراني و يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ‏ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند. ‏ تبصره- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يك سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تاييد ‏سازمان برسد، مي توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كار خود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض ‏بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند. ‏ ماده 12- مسافراني كه مستق
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ سلام آيا به جايزه دانش آموزان ممتاز كارمندان دولت ماليات تعلق ميگيرد؟


قوانين و مقررات/ معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي


قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • سيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است ماده 132- درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاددرصد (80%) به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات
 • ماده 137- هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر، برادر و خواهر تحت تكفل دريكسال مالياتي بشرط اينكه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد وچنانچه به تأييد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر
 • معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشروط براينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحدصنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذي ربط تحصيل شده باشد. درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده درهرسال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد ويا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمترباشد شركت مي تواند ازمعافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و
 • طبقه بندي اطلاعات

قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان


قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. تبصره 2- كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد. تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند. تبصره 4- كارمندا
 • و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند. ماده 86- دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موا
 • هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند). ماده 88- كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند. ماده 89- كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي


ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • ود: الف: ضمانتنامه هاي پيمانكاري: شامل مناقصه و مـزايده، حسـن انجام تعهد، پيش پرداخت، كسور وجه الضمان. ب: ضمانتنامه هاي غيرپيمانكاري (تعهد پرداخت): شامل ضمانتنامه هاي گمركي، ضمانتنامه هاي نظام وظيفه دادگستري، اجراي احكام تأمين اجتماعي، اجراي احكام وزارت دارايي، و ساير ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت است، از اين ميان ضمانتنامه هاي پيمانكاري كم ريسك ترين نوع ضمانتنامه هاي بانكي براي صادركننده آن مي باشد. و عموما طرف مراودات بانك اشخاص حقوقي (مضمون عنه) و دستگاه دولتي مي باشند. 1ـ ضمانتنامه شركت
 • بانك صادر مي شود و معمولا بانك ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل الوصول آن را صادر مي نمايند. 7 - ضمانتنامه هاي متفرقه: اين ضمانتنامه ها به درخواست متقاضي به منظور تضمين موارد خاصي مانند بدهي مالياتي، بيمه اي، تامين اجتماعي وزارت بهداشت و درمان، ... صادر مي گردد. 8 - ضمانتنامه هاي ارزي: ضمانتنامه هاي ارزي از جمله ضمانتنامه هاي با موضوعيت پيمانكاري يا تعهد پرداخت مي باشند كه توسط بانك هاي يك كشور به نفع دستگاه هاي اجرايي يا بانك هاي كشورهاي ديگر صادر مي شود. شرط صدور ضمانتنام
 • طبقه بندي اطلاعات

قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي بودجه 1389


دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد.
 • ه بخش غيردولتي، تعيين رقم دقيق ديون دولت به نهادهاي عمومي،ارائه فهرست اموال غيرمنقول دستگاه ها تا پايان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمراني به ارائه گزارش عملكرد، اولويت استفاده از نيروهاي مازاد به جاي استخدام كارمند جديد،تامين حقوق كاركنان قراردادي وزارت بهداشت،كاهش هزينه همايش ها و نمايشگاه ها ، كاهش هزينه هاي چاپ و نشر دستگاه ها،محدود ماندن پرداخت كمك هزينه تلفن همراه و خريد خودرو،پرداخت مطالبات ايثارگران ، يكپارچه شدن فهرست مددجويان، كاهش هزينه هاي رفع اختلافات حقوقي، كاهش پرداخت عملكرد حق ا
 • ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداقل سه درصد ( ٣%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده ( ٢٤) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. طبق جزء ف بند ٧ نيز دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد ( ٥%)
 • اي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.) دستگاه هاي اجرايي مشمول كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي باشند مكلفند فهرست كمك هاي غيرنقدي خود را اعم از اموال منقول و غيرمنقول براساس چارچوبي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي شود هر سه ماه يكبار به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند.
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف به دريافت امضاي ديجيتال شدند


خبرگزاري فارس: وزير ارتباطات در مراسم افتتاح سومين دفتر ثبت‌نام صدور گواهي الكترونيك گفت: بر اساس مصوبه هيئت دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند امضاي ديجيتال دريافت كنند.
 • دريافت امضاي ديجيتال شدند تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف به دريافت امضاي ديجيتال شدند به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس رضا تقي‌پور اظهار داشت: بحث توسعه فناوري اطلاعات و به تعبيري توسعه خدمات الكترونيك مختص به وزارت ارتباطات نيست؛ البته بايد تأكيد كنم كه بين دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيك تمايز قائل هستم. وزير اطلاعات و فناوري ارتباطات افزود: با حمايت دولت نهم و دهم و نيز مساعدت مجلس از مباحث فناوري اطلاعات شاهد تصويب مواد 46، 47 و 48 برنامه پنجم
 • ري اطلاعات افزود: امروز شاهد هستيم كه سومين مركز RA كشور در وزارت ICT افتتاح مي‌شود. وي ادامه داد: يكي از مهمترين مباحث فضاي مجازي بحث برقراري ارتباط يكپارچه است؛ براي مثال اخيرا با وزارت جهاد كشاورزي تفاهمنامه‌اي امضا كرديم، پيش از آن نيز با وزارت بهداشت تفاهمنامه‌اي امضا شد و هم‌اكنون نيز در خدمت وزير بازرگاني هستيم كه تمامي اين اقدامات در جهت يكپارچه شدن ارتباطات است. تقي‌پور با اشاره به حضور فعال كميته تجارت الكترونيك در كارگروه فاوا دولت، تاكيد كرد: از بدو تشكيل كارگروه فاوا در دولت وزارت
 • اي امضا شد و هم‌اكنون نيز در خدمت وزير بازرگاني هستيم كه تمامي اين اقدامات در جهت يكپارچه شدن ارتباطات است. تقي‌پور با اشاره به حضور فعال كميته تجارت الكترونيك در كارگروه فاوا دولت، تاكيد كرد: از بدو تشكيل كارگروه فاوا در دولت وزارت بازرگاني يكي از وزارتخانه‌هاي پيشرو و فعال در اين كارگروه بوده‌ ا‌ست و شايد بتوان گفت وزارت بازرگاني فعالترين كميته كارگروه باشد كه البته نظر نهايي در اين خصوص در جشنواره بهترين‌هاي فاوا در ارديبهشت ماه مشخص مي‌شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در برنامه پتصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت, محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري, ضوابط اجرايي بودجه سال 88, جداول ارزشيابي مشاغل, قانون مديريت خدمات كشوري , قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, مقررات صادرات, واردات و امور گمركي, منطقه ازاد تجاري, قلمرو گمركي, عوارض گمركي وبندري, گواهي مبداء, تعرفه‌بندي, صدور گواهي مبدا, صادرات, ‏واردات قطعي و موقت, ترانزيت, ترانسشيپ, ارزش افزوده , ارزش, مناطق آزاد, بهاي سيف , ترخيص قطعي, معافيت هاي مالياتي اشخاص, ماده 132 و138, توليدي و معدني, مناطق كمتر توسعه يافته, ايرانگردي و جهانگردي, شركتهاي تعاوني, مدارس غيرانتفاعي, سود ابرازي , موقوفات, صادرات, قانون مديريت خدمات كشوري , ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, ضوابط اجرايي بودجه, بودجه, ضوابط اجرايي بودجه 1389, قانون بودجه ‌٨٩ كل كشور


97 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  تقي بيات
  تقي بيات  ( قانون كار )
  باسلام استادگرامي لطفا راهنمايي بفرماييد به عيدي وپاداش پايان سال حق بيمه تعلق ميگيرد ؟

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  كنجكاوي فرزند 9 ساله ام در مورد مسائل جنسي واختلاف دختر وپسر را چگونه پاسخ دهم ؟ لطفا راهنمايي كنيد .

  علي روزي طلب
  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام ميشه در موردcpm وروش هاي تبليغ راهنمايي بفرماييد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .