جستجو در پورتال

تعریف حساب های دیداری

مقالات/ حسابداري منابع انساني، تجويزي يا توصيفي ؟


مسايل نظري، انگيزه پژوهشهاي بنيادي است و در نهايت ساخت نظري رشته‌هاي علمي را پي مي‌نهد. از آن جهت كه ممكن است تصور شود كه تحقيقات كاربردي، ماهيتاً كاري علمي و پژوهشهاي بنيادي ماهيتا‍ غير علمي است، بايد به بيان نكاتي در اين تصور باطل پرداخت .
 • اره چگونگي ارزشگذاري كاركنان در واژه هاي مالي توسط مديران مطرح كرده اند. به هر ترتيب، در نبود مديران، پذيرفتن چنين الگوهايي براي تعيين ميزان اعتمادپذيري، اعتبارپذيري يا مطبلوبيت پذيري آنها ممكن نيست. البته، اين يك مشكل عادي براي نگرشهاي تجويزي است. تعريف عملي حسابداري منابع انساني حسابداري منابع انساني عبارت است از معيارها و استانداردهاي اندازه گيري نيروي انساني در يك سازمان صنعتي، بازرگاني يا خدماتي با توجه به تجزيه و تحليل كمي و كيفي اين گونه سرمايه گذاريها. به عبارت ساده تر يك موسسه صنعتي
 • و كيفي اين گونه سرمايه گذاريها. به عبارت ساده تر يك موسسه صنعتي يا بازرگاني بايستي از ارزش سرمايه گذاري در نيروي خود آگاه باشد و همچنين،بتواند نرخ برگشت اين سرمايه را نيز محاسه نمايد و بداند كه ، آيا بازده سرمايه گذاري رضايت بخش است يا خير؟ تاريخچه حسابداري منابع انساني تعيين نقطه شروع حسابداري منابع انساني به عنوان يك موضوع تحقيقي يا مطالعاتي مشكل است. در سال 1976مجله حسابداري، سازمانها و جامعه فهرست مربوط به اين مبحث را كه يازده تا از آنها مربوط به پايان نامه دوره دكتري بود و هنوز منتشر نشد
 • نها مربوط به پايان نامه دوره دكتري بود و هنوز منتشر نشده بود، با اولين مرجع كه اساس كار دابلين( Dablin ) و لاتكا (Latka) در سال 1930 بود، منتشر كرد. سال 1971 تا سال 1976 دوره توجه هر چه بيشتر به حسابداري منابع انساني بوده است. در اين سالها، زمان كوششهاي پيگير براي به كارگيري حسابداري منابع انساني در سازمانهاي تجاري بود و چندين شركت به انتشار صورتهاي مالي كه در برگيرنده دارايي انساني بر مبناي سيستم حسابداري منابع انساني بود، پرداختند. اما از سال 1976 تا 1980 دوره كاهش توجه به حسابداري منابع انسان
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ مفهوم قرض الحسنه


به نظر نمي‌رسد در ادبيات حقوقي ما تعريفي از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي به اعطاي وام بدون بهره به كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند (در شكل تعاوني) اشاره شده است ولي به نظر مي‌رسد، تقبل بهره اين وام‌ها جزو وظايف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدني اشاره اي‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولي تعريفي كه از قرض ارائه شده، مي‌تواند تا حدودي راهگشا باشد‌.
 • تاريخ انتشار: 1387-03-22 نويسنده: غلامرضا سلامي مترجم: چكيده: به نظر نمي‌رسد در ادبيات حقوقي ما تعريفي از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي به اعطاي وام بدون بهره به كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند (در شكل تعاوني) اشاره شده است ولي به نظر مي‌رسد، تقبل بهره اين وام‌ها جزو وظايف دولت محسوب شده باشد.
 • بانك‌ها اصولا يكي از منابع عمده تامين مالي اشخاص نيازمند به وام هستند، لذا نمي‌توانند در عين حال خود نيازمند تلقي شوند. ثانيا – طبق تعريف قرض در قانون مدني قرض دهنده مقدار معيني از مال خود (پول خود) را به قرض‌گيرنده تمليك مي‌كند. از آنجا كه خاصيت حساب‌هاي ديداري آن است كه در هر لحظه كم و زياد شود، بنابراين اطلاق مقدار معين به وجوه ناشي از سپرده‌هاي ديداري بي‌معنا است، مگر آنكه در هربار تغيير در مانده اين حساب‌ها، طرفين، عقد قرض را مجددا منعقد كنند كه مي‌دانيم اين كار در عمل در حكم محال است.
 • ول بنيادي قرض‌الحسنه است، بنابراين با توجه به اينكه صاحب حساب در هر زمان مي‌تواند بدون اخطار قبلي سپرده خود را بعضا يا كلا دريافت كند،‌ لذا از اين جهت نيز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به اين حساب‌ها خالي از اشكال نيست.  خامسا‌- اگر به هر حال بپذيريم سپرده‌هاي ديداري قرض تلقي مي‌شوند، آنگاه بانك موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حيث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نمايد. سوال اساسي اينجا است كه يك اسكناس هزارتوماني كه مثلا يك سال قبل به بانك قرض داده شده باشد،‌ آيا در شرايط تورم 20درصدي در هنگام بازپر
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ چرا در ايران صورت جريان وجوه نقد پنج فعاليت دارد ولي در حسابداري بين المللي سه فعاليت دارد ؟


چرا در ايران صورت جريان وجوه نقد پنج فعاليت دارد ولي در حسابداري بين المللي سه فعاليت دارد ؟
 • بين المللي حسابداري تجويز شد و اين صورت در جرگه صورتهاي مالي اساسي قرار گرفت. در اين نوشتار درباره ي تفاوتهاي عمده استاندارد حسابداري شماره 2 ملي با استاندارد هاي بين المللي بحث مي شود عمده اين تفاوتها عبارتند از: 1- عدم شمول اقلام معادل و جه نقد در تعريف وجوه نقد. 2-تفكيك بازده سرمايه گذاري ها، شامل درآمد بهره، سود سهام دريافتي ، و بهره ( يا سود تضميني) پرداختي از سود عملياتي و تفكيك سهام پرداختي از فعاليتهاي تامين مالي و درج هر چهار مورد در سرفصلي جداگانه. 3- تفكيك ماليات بردرآمد از سود عمليات
 • ر سرفصلي جداگانه. 3- تفكيك ماليات بردرآمد از سود عملياتي و گنجاندن آن در سرفصل جداگانه. بدين منظور، پس از طرح تفاوتهاي موجود بين دو استاندارد، به تشريح تعاريف كليدي و نقد تفاوت ها پرداخته مي شود. عدم شمول معادلهاي وجه نقد در تعريف وجوه نقد استاندارد حسابداري شماره 2 ملي، معادلهاي وجه نقد را در تعريف وجوه نقد نگنجانده است، در حالي كه استاندارد بين المللي تعريف وجه نقد را شامل معادل هاي وجه نقدمي داند و در ارائه صورت جريان وجوه نقد، حاصل جمع نتايج فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي را من
 • ه نقدمي داند و در ارائه صورت جريان وجوه نقد، حاصل جمع نتايج فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي را منجر به افزايش يا كاهش در وجه نقد تلقي مي كند. استاندارد شماره 2 ملي وجوه نقد را چنين تعريف مي كند: وجه نقد عبارت است از موجودي نقد و و سپرده هاي ديداري نزد بانكها و موسسات مالي اعم از ريالي و ارزي ( شامل سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بدون سررسيد) به كسر اضافه برداشت هايي كه بدون اطلاع قبلي مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين استاندارد معادلهاي وجه نقد را عبارت از سرمايه گذاري كوتاه مدت سري

مقالات/ استاندارد طلا ميان نظام‌هاي پولي چه جايگاهي دارد؟


منتقدين چند ايراد نظري و تاريخي را بر استاندارد طلا وارد كرده‌اند. برخي آن را ايده‌اي «ابلهانه» ناميده‌اند. استاندارد طلا نظام پولي بي‌عيب و نقصي نيست. پول بدون پشتوانه نيز همين طور. با اين همه در پرتو شواهد تاريخي درباره اندازه نسبي اين نقايص، استاندارد طلا گزينه‌اي سياستي است كه توجهي جدي را مي‌طلبد.
 • رده‌اند. برخي از آنها استاندارد طلا را ايده‌اي «ابلهانه» ناميده‌اند. اين استاندارد گزينه‌اي سياستي است كه شايستگي مداقه جدي را دارد. «استاندارد طلا» عموما به معناي نظامي پولي است كه در آن جرم مشخصي از طلا تعريف‌كننده واحد پولي (مثلا دلار) است و نقش واسطه نهايي را براي تسويه و باز‌پرداخت بازي مي‌كند. به عنوان مثال در خلال دوره «كلاسيك» استاندارد طلا (1914-1879) دلار آمريكا معادل 048/0 اونس طلاي خالص تعريف مي‌شد. با تبديل
 • استاندارد طلا هزينه‌هاي گذار زيادي را به بار خواهد آورد.» هزينه‌هاي گذاري كه بايد در تعريف دوباره دلار بر حسب طلا متحمل شويم، زياد نيست. برخلاف آن چه در گذار اروپا به يورو رخ داد، نيازي به نام‌گذاري دوباره برچسب‌هاي قيمتي و حساب‌هاي بانكي نداريم، چون كماكان نام «دلار» حفظ خواهد شد. اگر نرخ بازگشت مناسبي را اعمال كنيم، قيمت‌ها بر حسب دلار ضرورتا افزايش چشمگيري پيدا نخواهند كرد. «لابد بار اول استاندارد طلا را به دلايل خوبي كنار گذاشته‌ايم
 • 1933 فرانكلين روزولت، رييس‌جمهور وقت آمريكا قيمت هر اونس طلا را از 67/20 دلاربه 35 دلار رساند و به اين طريق ارزش طلا را پايين آورد تا دوباره سطح قيمت‌ها بر حسب دلار بالا روند، اما افت (زيان‌بار) حجم پول و كاهش قيمت‌ها در سال‌هاي 33-1929 ربطي به كاهش مقدار طلا نداشت، بلكه به سقوط بانك‌هاي ضعيف آمريكا باز‌مي‌گشت. روند كاهش قيمت‌ها مي‌توانست با اتخاذ سياست‌هاي پولي بهتر و انجام اصلاحات بانكي درمان شود، بي آن كه استاندارد طلا كنار رود. نيكسون در
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ قاچاق شمش طلا، ترس از شفافيت درآمد و طلاي چيني


خبرگزاري فارس: آخرين وضعيت اجراي قانون ماليات برارزش افزوده با ثبت نام 1200 طلافروش، اتهام ترس طلافروشان از شفافيت درآمد، جزئياتي از قاچاق شمش طلا و كاهش آن با ماليات بر ارزش افزوده، تبديل ايران به قطب طلا تا 10 سال ديگر و ورود طلاي چيني در گفت‌وگوي فارس با كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا مطرح شد.
 • صفهان، تبريز و مشهد اين‌ها نظارت كاملي بر اين موضوع دارند. هر رئيس اتحاديه يك نماينده اتحاديه كشوري هم هست ولي ما در تهران متأسفانه به علت پراكندگي و تعداد زياد واحدها و گستردگي جغرافيايي تهران اين نظارت مشكل است كه براي آنها هم بايد ساز و كاري تعريف كنيم تا بتوانيم اين كار را تقريبا كنترل كنيم. يكي از اين كارها از طريق رسانه‌ها مخصوصا راديو در طول روز به طور متوسط شش نوبت قيمت‌ها را اعلام مي‌كنيم. دانستن قيمت‌ها توسط مردم يك اهرم كنترلي است كه مثلا مصرف‌كننده با
 • نداريم. آمار توليد هم در واحدهاي طلاسازي به صورت دقيق نداريم و يكي از همين مسائلي كه آمار توليد طلاي ساخته شده به دست خواهد آمد همين ماليات بر ارزش افزوده، خواهد بود. اين توليدات از اين پس آمار خواهد شد چون در مبادلات نوشته و تقويم خواهد شد و با يك حساب راحت مي‌شود ميزان توليد را به دست آورد. در حاليكه در حال حاضر اين آمار وجود ندارد. فارس: از اين صحبت‌هاي شما اين گونه استنباط مي‌شود كه شما موافق ماليات بر ارزش افزوده هستيد كشتي آراي: از ماليات بر ارزش افزوده استقبال كرديم.
 • صحبت‌هاي شما اين گونه استنباط مي‌شود كه شما موافق ماليات بر ارزش افزوده هستيد كشتي آراي: از ماليات بر ارزش افزوده استقبال كرديم. افرادي كه تا حدودي برابر اين قانون گارد گرفته‌اند به دليل عدم اطلاع‌رساني دقيق و ندانستن مزيت‌هاي اين قانون است بنابراين اگر به آنها اطلاع‌رساني شود استقبال خواهند كرد. شفاف‌بودن در كارهاي اجتماعي ما به طور كامل وجود دارد اگر در كارهاي اقتصادي هم شفاف باشيم مسلما به نفع ما خواهد بود.اين ترس را بايد از طريق اطلاع رساني به حداقل رسا

قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390


متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • قل يك كرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيات مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است. فصل دوم: سياست‌هاي پولي ماده 2- حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد: حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري در سال 1390 سپر
 • ه‌گذاري سه ساله- 14 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله- 5/14 درصد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله- 15 درصد تبصره 2- چنانچه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مذكور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذاري مطالبه شود، موسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با كسر كردن نيم واحد درصد را ملاك تسويه قرار دهد. تبصره 3- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بان
 • ليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود. تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال تا 10 واحد درصد افزايش دهد. ماده3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند

مقالات/ تبليغات اينترنتي شايد سه هزار سال ديگر


بنا بر كشفيات باستان شناسان حداقل در حدود سه هزار سال قبل لوح هايي در ميان مردم توزيع مي شد كه وظيفه تبليغات را برعهده داشتند
 • پاك كردن تبليغات ناخواسته و پناه گرفتن از دست بمباران آگهي ها اختصاص دهيم هم تبليغات وجود داشته است. بنا بر كشفيات باستان شناسان حداقل در حدود سه هزار سال قبل لوح هايي در ميان مردم توزيع مي شد كه وظيفه تبليغات را برعهده داشتند گاه پماد روغني و گاه تعريف از كسي كه در دوختن كفش مهارت دارد و يا لوح هايي كه مويد تبليغ تماشاي جنگ گلادياتورها و يا راي دادن به يك سياستمدار بود. از آن زمان تاكنون هر چند ابزارهاي تبليغاتي از لوح به مانيتور و از تيشه به ماوس تغيير كرده اما محتواي تبليغات تقريباً ثابت
 • ستم، مي توانم بگويم كه حتي شركت هايي كه به صورت مستقيم با اينترنت سر و كار دارند (مانند ISPها، شركت هاي ارائه دهنده خدمات ميزباني وب و...) هنوز با تبليغات اينترنتي آشنايي ندارند و حتي از اصطلاحات و توانايي هاي موجود در اين زمينه نيز، ناآگاهند با اين حساب ديگر انتظاري از بقيه شركت ها و موسسات نمي رود. با بررسي سايت ها و شركت هايي كه به سايت پرشين بلاگ تبليغ داده اند، به اين نكته پي خواهيم برد كه بيش از ۸۰ درصد از اين تبليغ دهندگان، براي اولين بار بوده است كه از تبليغات اينترنتي استفاده نموده اند.
 • ها و شركت هايي كه به سايت پرشين بلاگ تبليغ داده اند، به اين نكته پي خواهيم برد كه بيش از ۸۰ درصد از اين تبليغ دهندگان، براي اولين بار بوده است كه از تبليغات اينترنتي استفاده نموده اند. ● ديد شخصي نه تجاري موضوع تبليغات اينترنتي آنقدر براي سايت هاي ايراني موضوع جالب توجهي بود كه وقتي فرهنگسراي آيي تي و سايت آي تي ايران اواخر هفته گذشته اقدام به برگزاري يك جلسه درباره چالش هاي تبليغات اينترنتي در سايت هاي ايراني كردند بلافاصله تعداد قابل توجهي از فعالان و صاحبان سايت هاي ايراني در آن حاضر شد
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING)


حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش‌هاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي‌رسد به منظور دستيابي به اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبه‌هاي كمي و عملي پيدا كند:
 • ين گونه ارزيابيها در طي زمان. بر طبق بيانيه انجمن حسابداري آمريكا (AAA) در سال 1970 حسابداري منابع انساني شامل شناسايي منابع انساني و اندازه گيري فرآيند ها و همچنين انتقال اين اطلاعات به گروه هاي مرتبط و علاقه مند مي باشد. Flamholtz در سال 1971 تعريفي مشابه با (AAA) ارائه كرده بود او حسابداري منابع انساني را اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده و ارزش افراد در منابع سازمان تعريف كرد. حسابداري منابع انساني در واقع كاربرد مفاهيم و روش هاي حسابداري در محدوده مديريت نيروي انساني است. اين ح
 • ري نيروي انساني به عنوان منابع اصلي هر موسسه است، هر منبعي دو جنبه دارد 1 – ارزش آن منبع 2- هزينه هاي تحصيل آن منبع اين هزينه ها، نظير ساير هزينه ها، از بخش هاي جاري و سرمايه اي يا به تعبير ديگر هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم تشكيل مي شود. در حسابداري مالي فقط هزينه هاي مرتبط با اين موضوع در صورت سود و زيان تحت عنوان هزينه هاي اداري و تشكيلاتي نمايش داده مي شود اما ارزش اين دارايي ها در ترازنامه ثبت نمي شود. حسابداري منابع انساني عبارت است از معيارها و استانداردهاي اندازه گيري نيروي انسا
 • بايد از ارزش سرمايه گذاري در نيروي انساني خود آگاه باشد. همچنين بتواند نرخ بازگشت اين سرمايه را نيز محاسبه كند و بداند كه آيا بازده سرمايه گذاري رضايت بخش است يا خير؟ ترديدي نيست كه منابع نيروي انساني نيز بايد قيمتگذاري و به عنوان بخشي از دارايي هاي شركت ها در ترازنامه منعكس شوند و استهلاك اين منابع نيز به شيوه خاص محاسبه و منظور شود. همچنان كه در بسياري از كشورها استهلاك منابع انساني نيز در مجموعه هزينه هاي قابل قبول مالياتي قرار داده مي شود كه اين موضوع به نوبه خود سود را افزايش مي دهد.
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ بهترين اشتباه كسب‌وكار از زبان «گري گولدبرگ»


گري گولدبرگ زماني دلال سهام شركت‌ها بود. او آن دوران را به ياد مي‌آورد و مي‌گويد: «مدير آموزشي من گفت كه فهرستي از همه كساني كه مي‌شناسم تهيه كنم، يعني كساني كه مي‌دانم قرار است با من در كسب و كار مشاركت كند. خيلي خوب به ياد مي‌آورم كه اسم 28 نفر را در دفترچه زردرنگم يادداشت كردم.
 • فريب دادن خود با پاسخ‌هايي كه نمي‌دانيم و از آن 28 نفر تنها يك نفر با من وارد كسب و كار شد و آن يك نفر هم پدر من بود؛ متاسفانه پدر من هم هيچ پولي در بساط نداشت!» گري توانايي آن را دارد تا داستان را با هيجان براي‌مان تعريف كند. همين توانايي به او كمك مي‌كند تا برنامه راديويي‌اش به اسم «پول و مشكلات» بسيار موفق عمل كند. بعدها اين برنامه راديويي به يكي از بلندمدت‌ترين برنامه‌هاي مشاوره در زمينه مالي بدل مي‌شود. او مي‌گويد:
 • wnj;اي و نهادينه بورس در وال استريت مي‌شناختند. درست وقتي كه مجوز كسب و كار را دريافت كرديم دست به برقراري تماس و تنظيم قرارهاي ملاقات زديم. براي مثال، با ريچارد ناوي قرار داشتيم. او مدير مالي يك شركت بازخريدشده بود. او انسان قدرتمند و جواني به حساب مي‌آمد. دفتر كارش در خيابان مديسون بود. همكاري با آقاي ناوي نخستين ايده پژوهشيِ من بود. پس رفتم سراغ بنياد اي‌ام‌اف كه يكي از قديمي‌ترين شركت‌هاي بيليارد و بولينگ به حساب مي‌آمد. بالاخره موفق شدم قرار ملاقاتي را با
 • دم قرار ملاقاتي را با او تنظيم كنم. او گفت: «خوب است» و زمان قرار را به من داد. شب قبل از ملاقات تا صبح بيدار ماندم تا درباره اي‌ام‌اف به قدر كافي مطالعه كنم. عضلاتم را تاب مي‌دادم و به خودم اطمينان مي‌دادم كه همه چيزهاي لازم درباره اين شركت را مي‌دانم. سپس صبح زود به راه افتادم و به محل قرار در دفتر او رفتم. او در دفتري بود كه هرگز نمي‌توانم فراموش كنم. كل دفترش چوب‌كاري بود. او يك دست بازي تخته‌نرد هم داشت و به خاطر اين بازي بسيار شهره عام و

مقالات/ مدير عاملي كه نمي‌توانست مودب باشد


اوان، رييس هيات‌مديره و موسس growing places در حالي كه گروه كوچك تور را به سمت اتاق نوزادان 2 هدايت مي‌كرد، گفت: «اينجا اتاق كودكان يك ساله است». او آخرين دفعه‌اي را كه گروهي را براي بازديد به اينجا آورده بود به خاطر نداشت،
 • ركنانشان ارائه دهند. راب گفت: «مادران اين ايده را دوست دارند. ولي بعضي از بچه ها ديگر بيش از حد مراقبت مي شوند. وقتي يكي اينقدر بزرگ شده است كه نوشابه بخواهد، ديگر زمان تعطيل كردن مراقبت است.» اوان فكر كرد شوخي مي كني. دلورس تنها از راب تعريف كرده بود. آخر اين چه جوابي بود كه او مي داد؟ به نظر مي رسيد كه دلورس ناراحت نشده است. او گفت كه اوان و راب را با ماشين خودش به رستوران مي برد و اوان فكر كرد كه خودش جلو بنشيند، شايد اگر راب در صندلي عقب مي بود، كمتر پرت و پلا مي گفت. گزارشگر
 • نبود. او با همه همين گونه صحبت مي كرد. تا جايي كه اوان از او خواسته بود كه به ديدن يك مشاور برود و او در عين مسخره كردن اين ايده آن را پذيرفته بود. ولي بعد از حرف هاي ديروز، اوان نمي دانست كه مشاوره چقدر روي راب تاثير داشته است. انتخاب راب يك ريسك حساب شده بود، ولي آيا او حد را گذرانده بود؟ اگر نمي تواني حرف خوبي بزني... اوان با آلكس كه يكي از اعضاي هيات مديره بود، قبل از جلسه ديداري ترتيب داد. ده روز از داستان روزنامه سنتينل گذشته بود ولي راب در اين مدت ساكت نشده بود و چند روز پيش در يك كنف
 • بود؟ اگر نمي تواني حرف خوبي بزني... اوان با آلكس كه يكي از اعضاي هيات مديره بود، قبل از جلسه ديداري ترتيب داد. ده روز از داستان روزنامه سنتينل گذشته بود ولي راب در اين مدت ساكت نشده بود و چند روز پيش در يك كنفرانس با اعضاي سازمان گفته بود كه معلم هاي استخدامي سازمان بايد تنبلي را كنار بگذارند و كمي بيشتر از قبل كار كنند. اين حرف هم بي جواب نمانده بود. 50 نفر از با تجربه ترين معلمان تهديد كرده بودند كه استعفا خواهند داد، كاركنان همه عصباني بودند كه بعد از آن همه زحمتي كه كشيده بودند، مدير عام
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابداري منابع انساني, تجويزي يا توصيفي , منابع انساني, ارزش اقتصاي, جايگزيني, بهاي تمام شده, قرض الحسنه, بانكداري بدون ربا, بانكداري اسلامي, قرض, سپرده, قرض دهنده, قرض گيرنده, وام, استقراض, چرا در ايران صورت جريان وجوه نقد پنج فعاليت دارد ولي در حسابداري بين المللي سه فعاليت دارد ؟ , استاندارد طلا, نظام‌هاي پولي, پول بدون پشتوانه, بورس‌بازانه, استاندارد بدون پشتوانه , گاو‌صندوق بانك‌ها, قيمت‌ها, پشتوانه, آمريكا, مركزي, هزينه, اقتصاد, تقاضا, توليد, استخراج , تبليغات اينترنتي, تبليغات, علايم تجاري, صفحات اينترنتي , شركت هاي تبليغاتي , صنعت تبليغات , حسابداري منابع انساني, HUMAN RESOURCE ACCOUNTING, مديريت منابع انساني , منابع انساني, بهترين اشتباه كسب‌وكار از زبان «گري گولدبرگ», مدير عامل مودب , سازمان‌هاي مشتري, سازمان, فعاليت‌هاي سازمان, گزارشگر, رييس هيات‌مديره, گزارشگر, مودب


14 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  كنجكاوي فرزند 9 ساله ام در مورد مسائل جنسي واختلاف دختر وپسر را چگونه پاسخ دهم ؟ لطفا راهنمايي كنيد .

  علي روزي طلب
  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام ميشه در موردcpm وروش هاي تبليغ راهنمايي بفرماييد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض

  سعيد ربيعي مجد
  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  اونوقت سابقه فعاليت داشته باشه مورد قبول هست يا نه ؟ در زمينه ثبت شركت كامپيوتري چي كلا


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .