جستجو در پورتال

قیمت سهام موسسه اعتباری توسعه

مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده


رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
 • در مواردي كه شركت هاي كوچك متقاضي دريافت وام از بانك ها هستند، هزينه هاي فرآيند رتبه بندي، بايد تحت كنترل قرار گيرد. 2 - دومين تفاوت از دسترسي به اطلاعات ناشي مي شود. معمولا اطلاعاتي كه موسسات رتبه بندي براي ارزيابي شركت هاي بزرگ استفاده مي كنند (قيمت سهام، تفاوت بين قيمت خريد و فروش اوراق قرضه، صورت هاي مالي حسابرسي شده و غيره)، در مورد وام گيرندگان كوچك تر بانكي در دسترس نيست. علاوه بر اين، حتي در مورد وام گيرندگان مشابه، موسسات و بانك ها به انواع مختلفي از اطلاعات دسترسي دارند. در حقيقت اگ
 • رمايه گذاري مشترك و تنوع بخشي به فعاليت هاي رتبه بندي از طريق ارائه انواع خدمات رتبه بندي مختلف، مانند رتبه بندي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي. در جدول (1) فعاليت ها و خدمات ارائه شده توسط برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي نشان داده شده است. ساختار سهامداري موسسات رتبه بندي آسيايي ساختار سهامداري موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداري آنها است. تحقيقات نشان مي دهد كه در برخي موسسات، ساختار سهامداري در حال تغيير است. يكي از دلايل تغيير ساختار سهامداري موسسات آسيايي اقبال موسسات رتبه بندي ب
 • ان سهامدار جديد يا افزايش درصد سهامداري در آنها يا بالعكس عدم تمايل به ادامه همكاري و خروج سرمايه از موسسات آسيايي بوده است. در جدول (2) زير ساختار سهامداري برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي ارائه شده است. نسبت هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري الف) توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت = نسبت جاري بدهي جاري/ دارايي جاري = نسبت اهرمي سرمايه در گردش سرمايه در گردش/ بدهي جاري = نسبت آني بدهي جاري/(اوراق بهادار قابل معامله+ حساب هاي دريافتني+ وجوه نقد) = نسبت آني بدهي جاري/(موجودي- داراي
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده


رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.
 • در مواردي كه شركت هاي كوچك متقاضي دريافت وام از بانك ها هستند، هزينه هاي فرآيند رتبه بندي، بايد تحت كنترل قرار گيرد. 2 - دومين تفاوت از دسترسي به اطلاعات ناشي مي شود. معمولا اطلاعاتي كه موسسات رتبه بندي براي ارزيابي شركت هاي بزرگ استفاده مي كنند (قيمت سهام، تفاوت بين قيمت خريد و فروش اوراق قرضه، صورت هاي مالي حسابرسي شده و غيره)، در مورد وام گيرندگان كوچك تر بانكي در دسترس نيست. علاوه بر اين، حتي در مورد وام گيرندگان مشابه، موسسات و بانك ها به انواع مختلفي از اطلاعات دسترسي دارند. در حقيقت اگ
 • رمايه گذاري مشترك و تنوع بخشي به فعاليت هاي رتبه بندي از طريق ارائه انواع خدمات رتبه بندي مختلف، مانند رتبه بندي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي. در جدول (1) فعاليت ها و خدمات ارائه شده توسط برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي نشان داده شده است. ساختار سهامداري موسسات رتبه بندي آسيايي ساختار سهامداري موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداري آنها است. تحقيقات نشان مي دهد كه در برخي موسسات، ساختار سهامداري در حال تغيير است. يكي از دلايل تغيير ساختار سهامداري موسسات آسيايي اقبال موسسات رتبه بندي ب
 • ان سهامدار جديد يا افزايش درصد سهامداري در آنها يا بالعكس عدم تمايل به ادامه همكاري و خروج سرمايه از موسسات آسيايي بوده است. در جدول (2) زير ساختار سهامداري برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي ارائه شده است. نسبت هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري الف) توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت = نسبت جاري بدهي جاري/ دارايي جاري = نسبت اهرمي سرمايه در گردش سرمايه در گردش/ بدهي جاري = نسبت آني بدهي جاري/(اوراق بهادار قابل معامله+ حساب هاي دريافتني+ وجوه نقد) = نسبت آني بدهي جاري/(موجودي- داراي
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار


«اين از نيك‌خواهي قصاب، نانوا يا غيره نيست كه سفره شام ما آماده مي‌شود، بلكه به واسطه توجه آنها به منافع خودشان است.»
 • يات‌هاي پايين‌تري مي‌پردازند، واجد صلاحيت براي شرايط اعتباري بهتر مي‌شوند و هر زمان در تنگنا قرار مي‌گيرند، بسيار آسان‌تر كمك دولتي دريافت مي‌كنند. در نتيجه همه اين‌ها، اين دسته از شركت‌ها سودآورتر بوده و قيمت سهامشان در مبادلات بورس بالاتر خواهد بود. اين بررسي‌ها همچنين آشكار مي‌سازد كه در كل اقتصاد ملي، پشتيباني سياسي منجر به اختلالات قابل توجهي خواهد شد كه كمترين آن نجات دادن بنگاه‌هاي زيان‌ده از ورشكستگي با اتكا به جيب ماليات&
 • شتيباني از هيتلر به ويژه قوي بود: «وقتي به ارزش بازاري كل سرمايه آنها وزن مي‌دهيم، مديران عالي كه روابطي با حزب نازي داشتند در بيش از نصف همه شركت‌هاي فهرست شده در بورس برلين حضور داشتند.» سپس پژوهشگران كنترل كردند، چگونه قيمت سهام شركت‌هاي مرتبط با نازي‌ها در مقايسه با ساير شركت‌ها تغيير كرده است. «بنگاه‌هايي كه روي هيتلر شرط‌بندي كرده بودند منافع چشمگيري عايدشان شد.» در دو ماه پس از به قدرت رسيدن هيتلر، قيمت سهام اين شركت‌ها بين
 • ‌اند. عده اندكي شايد تشخيص دهند كه موسسات رتبه‌دهي به خاطر ويژگي مدل كسب و كار آنها، نفوذ قدرتمندي دارند. آنها به ارزش اعتباري يك شركت و نه به توانايي كه در بازگرداندن پول قرض گرفته شده دارد نمره مي‌دهند. مورد دوم در واكنش به قضاوت يك موسسه تغيير نمي‌كند، اما ارزش اعتباري را توانايي پرداخت وام‌هاي معوقه و گرفتن وام جديد تعيين مي‌كند، چونكه شركت‌ها غالبا وام‌هاي جديدي مي‌گيرند تا بدهي قبلي خود را تسويه كنند، اما موسسات اعتبارسنجي فقط در صورتي به چنين ع

مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم


سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • اري غيربانكي مجاز، با توجه به بخشنامه‌هاي چندساله اخير سازمان امور مالياتي و شفاف‌سازي برخي بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي
 • از ايران(بدون احتساب هزينه بليت و هتل) روزانه معادل هفتاد و پنج درصد حداقل مزد ماهانه مصوب شوراي‌عالي كار در هر سال است؛ به طوري‌كه مجموع هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران بيش از هفت در صد حقوق و مزاياي سالانه موسسه نگردد. (ج‌) هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان‌. (د) حقوق بازنشستگي‌، وظيفه‌، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق ‌قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره
 • ي و اداري و بازرسي، هزينه نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز موسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانوني‌. (18) سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد. چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليت‌هاي معاف از ماليات يا مشمول ماليات مقطوع (با استثناي املاك و حق واگذاري محل كه به عنوان دارايي‌هاي ثابت يا دارايي نامشهود موسسه مي‌باشد) مصرف مي‌شود در اين صو
 • طبقه بندي اطلاعات

مشاوره/ با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر


با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر
 • ود و در يكي از قالب‌هائي‌كه مورد تأييد فقه اسلامي بوده، مطابق قوانين و مقررات موضوعه انجام مي‌پذيرد. با توجه به ماهيت اينگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و يا مبادله‌، بانك مجاز است سود خود را بصورت قطعي محاسبه و در ابتدا به قيمت تمام شده بيفزايد و چنانچه مبادله بصورت نسيه باشد، قيمت فروش نسيه طبق ضوابط تعيين شده مي‌تواند بيشتر از قيمت فروش نقدي باشد. گروه چهارم از تسهيلات اعطايي بطور معمول انجام عملي معين در مقابل اجرتي معلوم مانند جعاله و يا پذيرش تعهد مشخصي بنا
 • ي، مضاربه و ... به مشتريان اعطا مي‌شود بايست بتوان از فنون آمار، اقتصاد سنجي و مدل‌هاي تحقيق در عمليات براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي مالي، حداكثر استفاده را برد و بدين‌وسيله رضايت خاطر مشتريان و همان‌طور صاحبان سهام را فراهم آورد ضمن اينكه در صورت طراحي مدل و استفاده از آن در مؤسسه، بسياري از تصميم‌گيري‌هاي مالي بر مبناي مدل طراحي شده مي‌تواند انجام گيرد و مدل كاربردي است. لازم به ذكر است كه همچون تحقيقي تا بحال در بين مؤسسات مالي و اعتباري
 • ر گونه ابهام در مديريت ريسك با كاهش ارزش و قيمت سهام نهاد مالي جريمه خواهد شد و موفقيت در مديريت ريسك به معناي ايجاد منفعت براي صاحبان سرمايه محسوب مي‌شود. 3-1-2- بازده: قيمت‌گذاري وام‌هاي تجاري يكي از مشكل‌ترين وظايف در امور اعتباري بانك، ارزش گذاري انواع فرصت‌هاي وام دهي است. مسئولين اعتباري بانك تمايل دارند كه نرخ بهره وام‌ها آنقدر بالا باشد كه انواع ريسك‌هاي آنرا پوشش دهد. اما نكته مهم آن است كه نرخ بهره مي‌بايست به اندازه‌اي باشد كه هم رضايت
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ مروري بر شيوه‌ها و روش‌هاي نوين تامين مالي پروژه‌ها


نحوه تامين مالي و تهيه بودجه اجرايي لازم براي انجام پروژه‌هاي زيربنايي و بهره‌برداري از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌باشد.
 • ك كشور تعيين مي شود كه حدود 1 الي 4 درصد بيشتر از نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور) مي باشد. يوزانس: يوزانس در لغت به معني «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمايه گذاري به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدت دار مي باشد. يكي از روش هاي استقراض كوتاه مدت، يوزانس (ورود كالا و خدمات به شكل نسيه) مي باشد كه معمولا بازارهاي پولي و مالي كشورهاي صنعتي براي حمايت از فروش توليدات كشور خود آن را تامين يا تض
 • . در واقع با اين مشاركت سرمايه گذار داخلي سهمي از بازار خارجي كسب مي كند و در مقابل نيز سهمي از بازار داخل كشور به سرمايه گذار خارجي واگذار مي شود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي: منظور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مشاركت يك يا چند سرمايه گذار خارجي در سهام ثبت شده يك موسسه داخلي است كه حق و حقوقي را براي سرمايه گذار ايجاد مي كند. اين نوع از سرمايه گذاري داراي مزايا و معايب مختلفي است. از جمله مزاياي اين روش براي دريافت كننده سرمايه عبارت است از: انتقال دانش فني، افزايش توانمندي نيروي انساني، مشا
 • uo;، «قرارداد ساخت بهره برداري واگذاري BOT» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله از صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت، بانك ها يا شركت هاي دولتي نباشد را شامل مي شود. در اين نوع از سرمايه گذاري، كشور يا موسسه خارجي از طريق اوراق بهاداري نظير سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشاركت بين المللي و... در تامين مالي پروژه مشاركت مي كند. تفاوت اين روش با سرمايه گذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سرمايه گذار در روند اجراي پروژه دخيل نشده و نظارتي ندارد
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ لزوم ايجاد انگيزه براي ارائه خدمات بانكي مدرن


حامد قدوسي در يك نگاه: حامد قدوسي، از اقتصاددانان جوان ايراني است كه به دليل راه‌اندازي اولين و پرمخاطب‌ترين وبلاگ تخصصي اقتصادي فارسي‌زبان (با نام «يك ليوان چاي داغ»)، چهره‌اي شناخته‌شده براي بسياري از علاقه‌مندان به اقتصاد در ايران محسوب مي‌شود.
 • ته است. از طرف ديگر ايشان در ده سال گذشته، سابقه همكاري به عنوان مشاور اقتصادي با بسياري از موسسات عمومي و خصوصي داخلي را داشته است؛ همكاري‌اي كه اقامت چند ساله وي در اروپا، مانع از ادامه آن نشده است. زمينه‌هاي اصلي تحقيقاتي مورد علاقه وي عبارتند از قيمت‌گذاري دارايي‌ها، اقتصاد انرژي و منابع، اختيارات حقيقي، بازارهاي مواد خام و نظريه بازي‌ها. حامد قدوسي در مصاحبه پيش‌رو، با تاكيد بر لزوم بسترسازي براي توسعه نهادها و ابزارهاي مالي در ايران و تاثير توسعه اين نهادها بر كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و
 • واهد بود. * سرمايه‌گذاران خطرپذير يا همان Venture Capitalist‌ها، يكي از نهادهاي مالي مهمي هستند كه در اقتصادهاي توسعه‌يافته بر روي ايده‌هاي نوآورانه داراي آينده درخشان سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در ازاي تقبل بخش عمده هزينه‌هاي دوره راه‌اندازي، درصدي از سهام شركت را به دست مي‌آورند و عملا در مديريت راهبردي شركت هم شريك مي‌شوند. جناب آقاي قدوسي، اگر اجازه بدهيد، اولين سوال را به ارتباط توسعه اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي اختصاص دهيم. با توجه به اينكه مشاهده مي‌شود در بخش قابل توجهي از اقتصادهاي
 • الي باعث افزايش شانس تملك مسكن، مديريت بهتر سرمايه‌گذاري در چرخه عمر فرد و در نتيجه كاهش مخارج مسكن در مقاطع پاياني دوره عمر افراد - زماني بازنشستگي - مي‌شود كه باز به نظرم اثري فراتر از رشد محض است. مثال ديگرش مكانيسم‌هاي تامين مالي سريع - مثل كارت اعتباري - است كه قدرت مديريت شوك‌هاي غيرمنتظره (مثل مراجعه ناگهاني به بيمارستان يا نابودي محصول كشاورزي يا تصادف) را براي افراد آسان مي‌كند و باعث جلوگيري از غلتيدن افراد به تله فقر مي‌شود. البته ممكن است بگوييم بازار مالي در اينجا عملا به عنوان مكمل

مقالات/ شگفتي‌سازي وام‌هاي بد يا كالبد شكافي بحران مالي


هورست كهلر به مدت تقريبا چهار سال از سال 2000 تا 2004 مدير عامل صندوق بين‌المللي پول در شهر واشنگتن بود- اين شغلي مناسب براي كسي نبود كه به بازارهاي مالي بين‌المللي اعتماد داشت. طي آن زمان، كهلر بارها در برابر تنظيم افراطي هشدار داد- از نظر وي، محصولات مالي مدرن، ابزارهايي عالي براي پخش كردن ريسك‌ها بودند.
 • wnj;هاي اعطايي سه برابر شده و به بيش از 600 ميليارد دلار رسيد. سهم وام‌گيرندگان پر ريسك از 9 درصد به 20 درصد تمام وام‌هاي رهني جديد رسيد‌؛ هر چند كه حجم وام‌هاي «بهتر» (معتبر) نيز طي اين دوره افزايش يافت. در همين اثنا قيمت املاك و مستغلات در آمريكا بالا رفته و به ركوردهايي تاريخي رسيد. در فاصله انتهاي دهه 1990 تا شروع بحران، قيمت مسكن بيش از دو برابر شده بود. بازار مسكن ناگهان فرو ريخت و اقتصاد را با خود به زير كشيد. فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره پايه خود را پايين
 • رلاخ اقتصاددان سوئدي ساكن فرانكفورت با استفاده از داده‌هاي تجربي، از استدلال‌هاي گرينسپن و ميشكين پشتيباني كردند. اين دو پژوهشگر با تجزيه و تحليل داده‌هاي 17 كشور صنعتي شده به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش بودند كه تورم، رشد اقتصادي، قيمت سهام و قيمت املاك و مستغلات معمولا با چه سرعتي و چقدر به تغييرات در نرخ بهره وجوه فدرال واكنش نشان خواهند داد. آنچه آنها پيدا كردند اين بود كه اقتصادها اغلب مجبورند هزينه گزافي بابت تلاش در جلوگيري از سر به فلك زدن قيمت املاك و مستغلات بپردازند: آن ب
 • . فدرال رزرو هيچ نيازي به اقدامات تنظيمي براي مهار زياده‌روي‌ها در بازار وام‌هاي كم اعتبار به طور خاص و در مشتقات اعتباري به طور كلي نمي‌ديد. او حتي از بررسي دقيق از سوي ساير ناظران و قانونگذاران نيز حمايت نكرد. كريستوفر والن از موسسه تحليل ريسك نهادي مي‌نويسد اجماع عمومي بر اين بود كه نيروهاي بازار اين اطمينان را مي‌دهند كه انضباط ضروري در بازارهاي مالي برقرار مي‌شود و جلوي وام‌دهي غارتگرانه، وام گرفتن غارتگرانه و ريسك‌پذيري افراطي گرفته مي‌شود

اخبار/ پيش نيازهاي اصلي اجراي رتبه بندي در ايران تشريح شد


خبرگزاري فارس: يك كارشناس با تشريح ابعاد و جايگاه موسسه هاي رتبه بندي در تصميم گيري هاي سرمايه گذاران، پيش نيازهاي اصلي اعمال رتبه بندي در ايران را اعلام كرد.
 • ه سرمايه گذاري در زمينه خاصي از مزيت برخوردار است. رتبه بندي بر اساس اطلاعات عام و ويژه صورت مي گيرد. وي افزود: اطلاعات عام در فرآيند رتبه بندي شامل آن دسته از اطلاعاتي مي شود كه از طريق كميسيون بورس و اوراق بهادار، گزارشات خبري، گزارشات صنعت، روند قيمت سهام و اوراق قرضه، اطلاعات منتشر شده از طرف بانك مركزي و وكالت نامه ها گردآوري شده باشد. اطلاعات ويژه شامل موافقت نامه هاي اعتباري، اكتساب شركت ها و پيش بيني هاي تجاري مي شود.اطلاعات ويژه معمولابر اساس توافقات محرمانه بين شركت رتبه بندي و منتشر
 • محسوب مي شوند. هدف آن ها ارزيابي اعتبار و تجزيه و تحليل سرمايه گذاري موجود است. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه داد: همانند بسياري از شركت هاي طرف خريد، اين نوع شركت ها نيز (مانند كارگزاران و معامله گراني كه به مشتريان خدمات مشاوره اي داده و به آن ها سهام مي فروشند) براي مديريت ريسك و اهداف معامله اي از نتايج رتبه بندي استفاده مي كنند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته پذيره نويسان براي انتخاب سهام مناسب از نتايج رتبه بندي استفاده مي كنند. *استفاده قانوني از رتبه بندي عزيزي نقش با بيان اينكه
 • چند حوزه رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي، رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي، رتبه بندي اوراق بهادار و رتبه بندي اعتباري كشورها و دولت ها مطرح مي شود. هر يك از حوزه ها داراي متدولوژي و تخصصي خاص بوده و بعضا شركت ها در يك يا چند حوزه فعاليت مي كنند. *فرق موسسه هاي سنجش اعتبار و رتبه بندي وي در ادامه متفاوت بودن موسـسه هاي رتبه بندي با موسسات سنجش اعتبار را مد نـظر قـرار داد و گـفـت: موسسات سنجش اعتبار غالبا با استفاده از آناليزهاي آماري و گردآوري و تجميع اطلاعات اعتباري مشتريان بانكي و موسسات اعتب

مقالات/ حرفه حسابرسي در بازار سرمايه


اصل اساسي مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌هاي صحيح و دقيق مالي بستگي كامل دارد. بورس يكي از ابزارهاي بسيار مهم جوامع اقتصادي به‌شمار مي‌رود
 • امه سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي، تمهيداتي دارند، حسابداران بايد نقش خود را در اعمال قوانين پياده كنند. در شرايط كنوني نقش حسابداران رسمي در كارآيي بازار سرمايه غيرقابل انكار است زيرا افشاي همه اطلاعات مي‌تواند به شفافيت بازار در تعامل با قيمت سهام منجر شود. امروزه گزينه‌هاي سه گانه زير در مورد بازار حاكم است. به همين علت مقام ناظر بازار سرمايه (سازمان بورس) نمي‌تواند به صورت يكطرفه و يكجانبه‌گري راسا وارد حوزه فعاليت حسابداران رسمي شود و يا با طرح مباحثي همچون رعايت من
 • ار سرمايه انگلستان نيز حكايت از نظارت عاليه مقام ناظر بازار از طريق حرفه حسابرسي به وسيله PCAOB و PAID است كه در مطالب بعدي توضيح بيشتري پيرامون اين دو نهاد ارائه شده است. ● اما واقعيت چيست؟ مسووليت تهيه صورت‌هاي مالي يا هرگونه دستكاري در سود سهام شركت‌ها كه امروزه به «بازي سهام، سفته‌بازي، حباب و دستكاري در قيمت سهام» معروف است بر عهده هيات‌مديره شركت‌ها يا كساني است كه به نوعي به علت دسترسي به اطلاعات نهاني كوشش مي‌كنند به سود تحقق نيافته‌اي زود
 • د و نمي‌توانند به شركت وابسته باشند. ▪ حداقل يكي از اعضاي كميته حسابرس بايد به مسائل مالي كاملا آشنا باشد. ▪ كميته بايد نظامنامه داشته باشد و آن را همراه گزارش سالانه، ارائه كند. ▪ كميته حسابرسي مسوول استخدام، تعيين حق‌الزحمه و نظارت بر موسسه حسابرس شركت مي‌باشد. ▪ قانون تغييراتي را در استانداردنويسي FASB لازم دانسته است. ▪ قانون هيات نظارت حسابداري شركت‌هاي عمومي آمريكايي (PCAOB) را تحت نظر SEC براي ثبت موسسات حسابرسي، كنترل كيفيت، اخلاق حرفه‌اي و استانداردهاي استق
 • طبقه بندي اطلاعاترتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, رتبه‌بندي اعتباري, رتبه‌بندي, اعتباري, اعتبار, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موسسات رتبه‌بندي, سرمايه, بازار, دارايي, درآمد, رتبه‌بندي اوراق, رتبه‌بندي ايراني, خدمات رتبه‌بندي, نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها, روش‌هاي تامين مالي, تهيه بودجه , بحران مالي, فاينانس, سرمايه‌گذاري خارجي, مديريت ريسك, پروژه, لزوم ايجاد انگيزه براي ارائه خدمات بانكي مدرن, شگفتي‌سازي وام‌هاي بد يا كالبد شكافي بحران مالي, پيش نيازهاي اصلي اجراي رتبه بندي در ايران تشريح شد, حرفه حسابرسي, بازار سرمايه, حسابرسي, استانداردهاي حسابرسي, گزارش‌هاي حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, صورت‌هاي مالي, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمايه, بازار, نظارت


38 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  تقي بيات
  تقي بيات  ( قانون كار )
  باسلام استادگرامي لطفا راهنمايي بفرماييد به عيدي وپاداش پايان سال حق بيمه تعلق ميگيرد ؟

  سارا حسين پور ادي وند
  سارا حسين پور ادي وند ( مشاوره خانواده، زوج درماني )
  كنجكاوي فرزند 9 ساله ام در مورد مسائل جنسي واختلاف دختر وپسر را چگونه پاسخ دهم ؟ لطفا راهنمايي كنيد .

  علي روزي طلب
  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام ميشه در موردcpm وروش هاي تبليغ راهنمايي بفرماييد

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض


فهرست مشاورين


برگزيده رازنامه
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .