جستجو در پورتال

نمونه ای از فرم شرح شغل

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
 • quot; "طرح طبقه بندی مشاغل" "فرم قرارداد کار" "فرم قرارداد کار" "فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار" "قرارداد کار" "گزارش حسابرسی" "موسسه مهر+حسابرسی" "نمونه قرارداد کار" «مفاهیم واحدهای تجاری» 88 استخدام دولتی http tmis raahbar pe + بورس pvifa razname.com raznameh raznameh.com raznameh.com raznameh.com, raznameh.ir site:raznameh.com tarazname tarazname.c
 • نی آیا به کارمندان خانم حق اولاد تعلق میگیرد آیین نامه تحریر دفاتر آیین نامه تحریر دفاتر قانونی آیین نامه راهکارهای افزایش و تقویت حسابرسی آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل اخرین مصوبات در مورد حقوق و دستمزد کارگران اداره جلسات اداره کار فرم قرارداد ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی ارزش متعارف ارزش متعارف ارزش منصفانه استاندارد حسابداری استاندارد حسابداری استانداردحسابداری استانداردحسابداری استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری استان
 • ایت تراز نامه سایت ترازنامه سایت حسابداری سایت سازمان حسابرسی سایت قرارداد اداره کار سایت قرارداد کار سایت قراردادکار سپرده تامین اجتماعی در ترازنامه سقف عیدی سال 88 سقف معاملات سقف معاملات دولتی سواد مالی شرایط احراز مشاغل شرح آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل شرکت تضامنی شرکت حسابداری شرکت خدمات حسابرسی دفاتر شرکت راز شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی در مورد اطلاعات مالی آتی شواهد حسابرسی شواهد حسابرسی شواهد حسابرسی شواهد در حسابرسی شواهد و مدارک حسابر

قوانین و مقررات/ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.   3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورت
 • لعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود. 3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب
 • له اقدام نمایند.   4- تکالیف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد. 2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 3- 4- بانکها مکلف

مقالات/ تاثیرسن بر سبکهای رهبری و رفتار مدیران


کاباکف و استوفی (۲۰۰۱) بعد از مرور تحقیقات در رهبری و سن، اهمیت ارتباط بین سن و رهبری را توضیح داده اند. در بخش اول آنها توضیح می دهند که کارمندان پیرتر برای سالهای طولانی تری در استخدام یک شرکت باقی می مانند و آنها در کنار اعضای جوانتر در کارها و نقشهای رهبری متفاوت، کار می کنند
 • مان، سن مدیران و طرز تلقی آنهاست. «کاکا بادسه» اظهار می دارد که بیشتر مدیران و رهبران بالغ، هم در طرز تلقی و هم در سن عملکرد بهتری دارند. شوبرت (۱۹۹۸) ارتباط بین سن و سبک رهبری منفعل- فعال را با توصیف داده های مشاهده شده مستقیم رفتار از نمونه ای از شهرداران در طول ملاقاتهای بیش از یک سال تجزیه و تحلیل می کند. او مشاهده کرد که تجربه سیاسی در ارتباط با سن، بر فعالیت اثر دارد. شهرداران بی تجربه سبک فعال کمتری بدون توجه به سن خود نشان دادند و شهرداران باتجربه در سنین ۶۰ و ۷۰ سال کمترین
 • تهای روزانه خود اختیار مـی کنند همچنین پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته بود تا مشخص کنند موقعیتی که آنها معتقدند خودشان هریک از رفتارهای رهبری زیر، آزاد، مدیـریت بر مبنای استثنـاء پاداش اقتضایی، توجه فردی، تحریک عقلانی، انگیزش الهامی یا نفوذ مطلوب یا فرمندی را در فعالیتهایشان استفاده می کنند. ابزار وابسته به هریک از سبکهای رهبری و رفتار در پرسشنامه توضیح داده شده بود و درجه بندی مورد استفاده مقیاس لیکرت از ۱ (هرگـــــــــز )، ۲ (گاهگاهـی)، ۳ (حد متوسط)، ۴ (غالبــــاً)، ۵ (همیشه) بود. نویسندگانی
 • مدیران جوان و پیر، یافته های ما نشان داد که سن به طورکلی بر سبک رهبری موثر است اما بر رفتار رهبران اثری ندارد. مدیران جوان و پیر همچنین در دیگر ابعاد مختلف مقایسه شدند. آنها در رضایت از عملکرد کاری خود مقایسه شدند. مشخص شد که مدیران پیر در رضایت از شغلشان همانند مدیران جوان هستند و تفاوت آماری معنی دار بین سطوح رضایتشان در این مقوله وجود نداشت. در رضایت از عملکرد شغلی زیردستان، مدیران پیر اندکی بیشتر در مقایسه با مدیران جوان به عملکرد شغلی زیردستان رضایت نشان دادند. یک کاربرد مهم از کل یافته ه
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ راهنمایی‌هایی ضروری برای مصاحبه استخدامی‌ یک مدیر


شما می‌توانید با پیش‌بینی سوالات مصاحبه، اعتماد به نفس و آمادگی لازم را در مصاحبه کاری خود به دست آورید.
 • ی مدیریتی روی سوالاتی که صلاحیت‌های مربوط به مدیریت را دنبال می‌کنند، تمرکز می‌شوند. همچنین از شما خواسته می‌شود تا با ذکر مثال‌هایی توضیح دهید شایستگی‌های لازم برای این کار را چگونه به دست آورده‌اید؟ بنابراین شما باید با تمرکز روی تجربیات گذشته خود نمونه‌های مناسبی را انتخاب کنید و با استفاده از ساختارهای زیر برای پاسخ‌های خود برنامه‌ریزی کنید: شرح موقعیت‌های خاص یا وظایفی که تا آن زمان برعهده داشته‌اید، شرح عملکرد و راهکارهایی که شما برای موقعیت‌های خاص اتخاذ کرده‌اید، شرح نتایج و بازده عملیات
 • راستای آشنایی با بهترین پاسخ‌ها کمک کند. قضاوت و تصمیم گیری در مورد تصمیم دشواری که به تازگی در محل کارتان گرفته‌اید، توضیح دهید و بیان کنید شما در ارتباط با این موضوع چگونه تصمیم گیری کردید؟ مشکلی را که به تازگی با یکی از کارمندان خود داشته‌اید شرح دهید و راهکارهایی که برای حل این مشکل استفاده کرده‌اید، بیان کنید. الگوی پاسخ: نشان دهید چگونه روی حقایق مرتبط با یک موضوع تجدید نظر کردید و چگونه گزینه‌های دیگر را می‌یابید و بهترین راهکارها را انتخاب می‌کنید. تفویض وظایف و مسوولیت‌ها در مورد
 • قرار می‌گیرد. درباره فرآیندهای قابل پیگیری و نحوه تنظیم زمان‌بندی توضیح دهید. انگیزه کارمندان با ذکر مثالی توضیح دهید که چگونه با استفاده از تشویق‌ها و پاداش‌ها، انگیزه کارمندان خود را افزایش داده‌اید؟ شرح دهید که چگونه برای کارمندانی که در برابر شغل خود بی‌میل هستند، ایجاد انگیزه کرده‌اید؟ الگوی پاسخ : نشان دهید استراتژی‌های شما برای ایجاد انگیزه در کارمندان، بر مبنای درک تفاوت نیازها و رویکرد‌های هر یک از کارمندان تعیین می‌شود. سپس نشان دهید اهداف وچشم اندازتان را با کارمندان خود در میان م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اقتصاد در زندگی واقعی


روزهای پنج‌شنبه هر هفته بخش‌هایی از کتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربک و نوربرت هرینگ در این صفحه منتشر می‌شود.
 • تقلید کند، باید جایگاه جنسیت‌ها در بازار کار را تغییرات کاملا اساسی بدهد.» به نظر وی، این نکته برای وضعیت اشتغال در اروپا اهمیت تقریبا زیادی دارد نسبت به اصلاحات سنتی بازار کار که معمولا از سوی اقتصاددان‌ها سفارش می‌شود. برای نمونه راه‌حلی که اقتصاددانان‌ در برابر تحولات جمعیتی می‌دهند، معمولا توصیه به افزایش سن بازنشستگی، کاهش مستمری بازنشستگی و افزایش مهاجرت خارجیان به داخل است، اما توجه به مشارکت زنان در بازار کار که مسائل بودجه‌ای آتی تامین اجتماعی
 • جهت ماندن در مشاغل حرفه‌ای نداشتند، بلکه پیش خود مجسم می‌کردند فقط چند سال کار دفتری انجام می‌دهند تا بتوانند ازدواج کنند یا تا زمانی که شوهرشان از عهده پرداخت مخارج خانه برآید. با توجه به طول مدت اندک تعهدات زنان به کار، انتظارات کارفرمایان احتمالی آینده نیز اندک بود. نه زنان سرمایه‌گذاری زیادی در سرمایه انسانی خود می‌کردند و نه مشاغل در دسترس آنها مناسب با چنین هدفی بود. کلودیا گولدین به این نکته اشاره می‌کند که زنان بیشتر مهارت‌های مورد نیاز برای کار در شغل
 • ال قیمت‌های خرید تقریبا پایین‌تر در مقایسه با خریداران مرد بودند. در حالی که آنها عملا قادر نبودند که قیمت‌ها را دوباره به ‌کرسی بنشانند، با پرداخت مبلغ اندکی بیشتر از مردها، معامله را تمام می‌کردند. گروه پژوهش، نتیجه را به شرح زیر ارزیابی کرد: وقتی هر دو طرف از آزادی عمل مذاکراتی طرف دیگر عمدتا بی‌اطلاع هستند، دیدگاه‌های مذاکراتی مردها مثل سلطه‌طلبی، تحمیل خود و خودخواهی اثر مثبتی بر نتیجه مذاکرات خواهد داشت. از طرف دیگر فضائل عمدتا زنانه مثل همدلی، مفاه
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چه کسی، چگونه، چه‌قدر بیمه شود؟


آیا پرداخت مقرری بیکاری می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟

قوانین و مقررات/ مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی


دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ (مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی )
 • تفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود. ۴- ۵- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره ۲و۳) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند. ۵- ۵- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند: الف)م
 • ق سامانه مذکور اقدام نمایند. ۵- ۵- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند: الف)مؤدیان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند. ب) مؤدیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون
 • رم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند. ب) مؤدیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دور? زمانی تعیین شده به شرح بند (۶) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir  برای سازمان ارسال ئ یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی(بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال

مقالات/ پانزده اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش


بسیاری از بینش‌های سرنوشت‌ساز مکتب اتریش در آموزه‌های اقتصادی ریچارد کانتیون(1) (1734- (2)1680)، بانکدار ایرلندی و تنها اثر باز‌مانده از او، رساله عمومی در باب سرشت تجارت(3) (Essai sur la Nature du Commerce en Général) یافت شده‌اند.
 • هزینه می‌بخشند. اولا کانتیون تمام منابع را نا‌همگن می‌شمرد. هر تکه زمین و هر کار‌گر از دید او کیفیتی متفاوت دارند. از این رو هر چند ارزش ذاتی معیاری از هزینه است، اما به واقع امکان شمارش ساده تعداد ساعات کار یا آکرهای زمین، مگر به شیوه‌ای مجرد یا در نمونه‌های ساده وجود ندارد. در حقیقت کانتیون پس از پی‌ریزی نظریه‌ای ابتدایی در باب ارزش در بخش اول رساله که بر زمین و نیروی کار استوار است، در همان آغاز بخش دوم اشاره می‌کند که «نمی‌توان ارزش ذاتی [کالا‌هایی خاص در اقتصاد واقعی] را تعیین کرد».(33) مف
 • ل کنونی‌اش کفایت می‌کند.(40) در مدل او رشد اقتصادی به افزایش دستمزدها و بهبود استانداردهای زندگی می‌انجامد. ساحت دیگری که کانتیون نقش مهمی را در آن بازی کرد، اقتصاد فضایی بود که بر بخش بزرگی از رساله سایه می‌افکند. کانتیون جغرافیای اقتصادی دولتی را شرح داد که مرکز آن، پایتخت و محل سکونت پاد‌شاه و دولت بود. شهر‌ها مراکزی منطقه‌ای با بازار‌های بزرگ و جمعیت زیاد هستند که بازارچه‌هایی که تولیدات روستاییان و کشاورزان برای فروش به آن جا آورده می‌شوند، احاطه‌شان می‌کنند. کانتیون توضیح می‌دهد که روستای
 • خیر عمومی موجود در دفاع ملی (وظیفه پادشاه) دلمشغول است و در پرتو این نکته است که با لسه‌فر موافقت می‌کند. 11- به عنوان مثال بنگرید به روتبارد، تفکر اقتصادی پیش از آدام اسمیت، ص 351؛ و هبرت، «آیا ریچارد کانتیون اقتصاد‌دانی اتریشی بود؟»، ص 273. 12- شغل جنبی کانتیون، تجارت نوشیدنی بود که بی‌تردید درک او را از کار‌آفرینی، ریسک‌پذیری و شکل‌گیری قیمت و بهره عمق بخشید. 13- بنگرید به مورفی، ریچارد کانتیون، ص 50. کانتیون بر این باور بود که کالاهای فرا‌تر از حد نیاز در زندگی، بخشی از ثروت هستند، اما غ
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دولت آمریکا: لویاتانی در میان ثروتمندترین ملت دنیا


پنج سال پیش، لیبرال‌های ضدجنگی که حکومت بوش را فاشیست می‌دانستند، «در و دیوانه» خوانده شدند، توسط رهبری حزب خودشان به حاشیه رانده شدند، به داشتن اندیشه‌هایی خائنانه متهم شدند که طبق قوانین فدرال مستحق مجازات و حتی اخراج از کشور است.
 • و ساخته‌شده هستند و به‌خاطر کارکردشان به‌عنوان بخشی از کل دستگاه به کار گمارده می‌شوند. اما آنها وحشت‌زده دریافتند که بیشتر آمریکایی‌ها به چنین رویاهایی، مگر در دوره‌های بحران، تن نخواهند داد. جنگ جهانی اول نخستین نمونه از چنین بحران‌هایی بود... اما پس از آن صلح و شکوفایی دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و انتظار برای موقعیت اضطراری ملی دیگری که بتواند فانتزی‌های آنها از نظم اجتماعی را محقق کند، به درازا کشید. این تحلیل یادآور تز رابرت هیگز، یعنی تز اثر چرخ‌دن
 • آیا ارتش دائمی و دستگاه حاکمه کورپوراتیستی درست می‌کردند؟ سخن‌گفتن از احتمال کودتای فاشیستی در سال‌های حکومت فرانکلین روزولت، نادیده ‌گرفتن این واقعیت است که کودتای فاشیستی واقعا رخ داد؛ یعنی‌‌ همان «انقلابی درون فرم موجود»، به‌قول گرت. احترام بسیاری که بیشتر جمهوری‌خواهان برای روزولت قائل هستند- چه آن را تصدیق کنند و چه نکنند- خود موذیانه است. ریگان یک طرفدار دربست «سیاست جدید» بود که هرگز پس از آنکه فرماندار یا رییس‌جمهور ش
 • صادهای فاشیستی، یعنی خودکفایی اقتصادی (اوتارکی) را بر زبان می‌آوردند. همه آنها تاکنون الزام ابلهانه «استقلال انرژی» را مطرح کرده‌اند. همین درون‌مایه را در واکنش‌های بیمارگونه به اشتغال خارجی‌ها در موقعیت‌های شغلی موجود می‌بینیم. همگان می‌توانند این حمایت‌باوری و وابستگی متقابل بین کسب و کارهای آمریکایی مورد توجه (مورد توجه سیاست‌گذاران) با دولتی بسیار پرقدرت- که هر دو ناسیونالیستی هستند- را به وضوح مشاهده کنند. شاید اعتراض کنند که بس
 • طبقه بندی اطلاعات

سرفصلهای کتاب/ کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی


کتاب حاضر نوشته یکی از معروفترین اساتید رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی یعنی استیفن رابینز و شامل نکاتی مهم در زمینه مدیریت بر انسانها می باشد. انسانهایی که امروزه بزرگترین سرمایه هر سازمانی به شمار می آیند گاه در اثر سوء مدیریت، کار را که می تواند مهمترین عامل خشنودی و رضایت آدمی باشد، نوعی بیگاری و تکرار مکررات می دانند. رابینز در این کتاب با بیان شصت و سه حقیقت که چکیده ای از تجربیات و نوشته های خویش است، کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی را به دست مدیرانی که خواهان بهره برداری از سرمایه های انسانی می باشند، می دهد.
 • جیب به نظر برسد ولی بررسی های متعدد حاکی از آن است که برخی از رهبران بی تجربه کاملاً موفق بوده اند، در حالیکه بعضی از رهبران مجرب با شکست مواجه شده اند. آبراهام لینکن و هری ترومن که از موفق ترین روسای جمهور امریکا بودند و سابقه رهبری چندانی نداشتند، نمونه های بارزی برای این حقیقت می باشند. در اینجا باید به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست اینکه تجربه مفید کاری با دوران اشتغال به کار در یک شغل تفاوت دارد. نکته دوم اینکه تفاوت بین موقعیتهای مختلف و تنوع موقعیت ها، قابلیت انتقال تجربه مفید از یک شغل به
 • وفقیت او را افزایش می دهد. البته انتظارات بلندپروازانه سبب وحشت کارکنان شده و روحیه آنها را تضعیف می نماید. واقعیت سی ام رهبران کارهای خود را توسط پیروانی که دارند انجام می دهند. بنابراین پیروان بزرگ سازنده رهبران بزرگ هستند. خصوصیات پیروان بزرگ به شرح زیر است: به خوبی از پس کار خود برمی آیند، به هدفی در فراسوی خود متعهد هستند، صلاحیت و شایستگی خود را افزایش داده و تلاش های خود را بر تاثیرگذاری حداکثر متمرکز می کنند ، شجاع، صادق و قابل اعتمادند. هرچه یک رهبر تلاش کند اگر پاسخ مناسبی از طرف پیر
 • طبقه بندی اطلاعاتترازنامه ورازنامه, دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم, سبکهای رهبری, رفتار مدیران , سن و رهبری , نتیجه گرا, جمعیت شناسی سازمانی , رهبری تحول آفرین, رهبری تعاملی , پاداش اقتضایی, راهنمایی‌هایی ضروری برای مصاحبه استخدامی‌ یک مدیر, چه کسی، چگونه، چه‌قدر بیمه شود؟, مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی , پانزده اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش, دولت آمریکا: لویاتانی در میان ثروتمندترین ملت دنیا, مدیریت منابع انسانی, شغل ومشاغل, پرسش نامه استاندارد, فرایند استخدامی, پرسشنامه استخدامی, دارایی سازمانی, ضریب هوشی وعملکرد, تست شخصیت, برون گرایی, درون گرایی, ثبات عاطفی, گشاده رویی, وظیفه شناسی


39 ردیف در 4 صفحه
   << بعدی  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورین
  سلام پدرم مهر93مرحوم شدوازمرحوم یک منزل باحدود800میلیون و48ساعت آب وحدود40هکتارزمین کشاورزی ارثیه مالی برای13نفرفرزندوهمسردوم برجای ماند( 3پسرو2دخترازهمسرمرحومه اول و4پسرو4دخترازهمسردوم).مرحوم درسال72
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  سلام ببینید خیلی رک و ساده بگید بهم البته جسارتا ببخشید . میخوام بدونم توافق انجام شده که اینقدر طول و درازا داره و هنوز چیزی معلوم نیست نگرش شما و نظر شما در موردتوافق چیست؟ کی تموم میشه ؟ اصلا سود
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سلام دوست عزیز با 50000000تومان در بورس آیا فعالیت سبدی بهتر است یا هر شهامی که p/eمثبت داردو بازده خوبی داشته لطفا بفرمایید کدام دسته از سهام های عرضه شده دارای بازدهی خوبی است وتحلیل شما چیست؟
  علیرضا حاجیان
  علیرضا حاجیان
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  وحید عراقی
  وحید عراقی
  باسلام واحترام جناب عبدی 1 - درسال94سقف معافیت مالیاتی حقوق سالیانه وعیدی وپاداش پایان سال چقدراست؟ 2 - به عیدی وپاداش پایان سال که معادل 2ماه پایه حقوق است بیمه تعلق میگیرد وچقدر؟ باتشکر
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  حق مسکن 20 هزار تومان است لطفا بابت 40 هزار تومان پاسخ مستدل ارائه فرمایید
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  سلام فایل صورت جریان اقلام استثنایی و غیره به موجب استاندارد 32 حذف شده است لطفا در این خصوص پاسخ مناسب ارائه فرمایید
  مصطفی عبدی
  مصطفی عبدی
  با سلام. بنده حسابداری یک کارگاه شخصی تولیدی مصالح واقع در شهرک نیمه صنعتی را انجام می دهم.باتوجه به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت 5 ساله این کارگاهها و سایر شرکتهای تولیدی میخواستم
  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی
  با سلام در صورتی که از شخص حقیقی خرید می کنیم که در فاکتورش ارزش افزوده را زده ولی کد اقتصادی را نزده آیا گرفتن کارت ملی و کد ملی او کافی است؟ با تشکر
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام. بنده در حال حاضر حسابدار هستم. اما بطور ثابت مشغول بکار نیستم. کار می گیرم و خونه انجام می دهم. می خواهم بیمه مشاغل آزاد رد کنم. آیا شامل حالم می شود؟ (5 سال هم سابقه بیمه دارم). با تشکر ف
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام ممنون میشم اگر بنده را راهنمایی کنید در مورد نحوه پر کردن لیست مالیات حقوق به دارایی در یک شرکت خصوصی. میخواستم بدونم ما که حقوق پایه اداره کاری نمیگیریم و قراردادی میباشد باید چه مبلغی رو و
  علیرضا سربی
  علیرضا سربی
  با سلام در یک فاکتورفروش می خواهیم کالایی را به فردی بفروشیم که قبلا از ما آن جنس را خریده است اما ما نمی دانیم به چه قیمت برای او فاکتور کرده ایم و الان می خواهیم این جنس را با همان قیمت برای او ف
  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی
  با سلام در اسفند 93 صندوق شرکت 11000دلار ارز خرید و براساس آن تسعیر ارز در سال93 ثبت شد در صورتی که به دلیل اشتباه کاربر خرید 5000دلار آن در فروردین 94 ثبت شده است.(تسعیرارز براساس 11000دلار میباشد و
  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر
  با سلام من کارمند شرکت آب و فاضلاب هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه با توجه به اینکه شرکت اب و فاضلاب یه شرکت خصوصی آیا میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خا
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام من به همراه دو نفر از دوستان شرکتی سهامی خاص ثبت کردیم که قراره پروژه های پیمانکاری باهاش بگیریم می خواستم ببینم نحوه تقسیم سهام به چه صورت هست با توجه به شرایط ما که یکی ار ما سه نفر داره میره
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام اگر شما 50000000 تومان داشتید چه کارفعال و سود دهی را انجام می دادید
  سید علیرضا هاشمی نکو
  سید علیرضا هاشمی نکو
  با سلام. جهت افزایش تعداد سهام بدون افزایش سرمایه در یک شرکت سهامی خاص به منظور کم کردن ارزش هر سهم در سایت ثبت شرکت ها فرمتی وجود ندارد. بیشتر منابع در این مورد به موضوع افزایش سرمایه مرتبط می باشد.
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد
  سلام. خسته نباشید.. یک سوال در رابطه با ثبت برند لاتین دادم. آیا امکانش هست که دو نفر که یکی از آنها جواز تاسیس دارد و دیگری کارت بازرگانی دارد، باهم مشترکا یک برند لاتین ثبت نمایند؟ و پس از ثبت شخصی
  سعید ربیعی مجد
  سعید ربیعی مجد

فهرست مشاورین


تازه های رازنامه

رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .