جستجو در پورتال

اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
 • اده 3. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضا و مهر مي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينام
 • خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود. تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند. تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد. ماده 18. در صورتي
 • ستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند. تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد. ماده 18. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده يا شكايت موضوع ماده 17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشان
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • وجه قرار مي دهد. اما، دشواري كسب شواهد يا هزينه آن، به خودي خود، مبنايي معتبر براي حذف يك روش حسابرسي بدون جايگزين نمي باشد. 14 . حسابرس براي رسيدن به اظهارنظر حسابرسي، همه اطلاعات موجود را رسيدگي نمي كند، زيرا معمولا مي تواند با استفاده از روشهاي نمونه گيري و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون نيز به نتيجه برسد. همچنين، حسابرس معمولا ناگزير است بر شواهدي اتكا كند كه متقاعدكننده است و نه قطعي؛ از اين رو، حسابرس براي كسب اطمينان معقول، با شواهدي كه متقاعدكننده نباشد، قانع نمي شود. حسابرس براي
 • شواهد حسابرسي در سطح ادعاهاي مديريت است، در ساير استانداردهاي حسابرسي مطرح شده است. 17 . ادعاهاي مديريت كه توسط حسابرس مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح زير طبقه بندي مي شود: الف- ادعاهاي مربوط به گروههاي معاملات و رويدادهاي واقع شده در دوره مورد رسيدگي: (1) وقوع - معاملات و رويدادهاي ثبت شده، رخ داده و مربوط به واحد مورد رسيدگي است. (2) كامل بودن - همه معاملات و رويدادهايي كه بايد ثبت شود، ثبت شده است. (3) صحيح بودن - مبالغ و ديگر اطلاعات مرتبط با معاملات و رويدادهاي ثبت شده، به
 • ونيكي يا سيستمهاي تصويرپردازي استفاده كنند. در تجارت الكترونيكي، واحد تجاري و مشتريان آن يا تأمين كنندگان مواد و كالا براي انجام معاملات الكترونيكي از رايانه هاي متصل در يك شبكه عمومي، مانند اينترنت، استفاده مي كنند. عمليات خريد، حمل، صدور فاكتور و دريافت و پرداخت وجه، اغلب به طور كامل با تبادل پيامهاي الكترونيكي صورت مي گيرد. در سيستمهاي تصويرپردازي، مدارك به تصاوير الكترونيكي مبدل مي شود تا نگهداري و دسترسي به آنها تسهيل شود و ممكن است مدارك اوليه پس از تبديل، نگهداري نشود. برخي اطلاعات الكت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ افسانه خط ‌مشي صنعتي ملي
در سال‌هاي اخير سر و صداي زيادي براي ايجاد يك خط‌مشي صنعتي جديد به عنوان راه حلي براي ركود اقتصادي، به گوش رسيده است. بين سال‌هاي 1969 و 1976، حدود يك‌ميليون فرصت شغلي بخش توليد در شمال شرق و ميانه غربي كشور از بين رفت.
 • ت هاي كارآ به فعاليت هاي ناكارآ انتقال داده شد كه اين كار فقط از نظر سياسي قابل توجيه است. هيچ كس نمي داند چه ميزان سرمايه از اين سازمان خارج شد؛ اما اگر مطالعات كافمن را ملاك قرار دهيم، تاثيري كه اين سازمان برجا گذاشت باور نكردني است. ژاپن يكي از نمونه هاي قابل توجه طرفداران خط مشي صنعتي ملي، كشور ژاپن است. بر اساس اين نسخه، تحول اقتصادي ژاپن به واسطه رهنمودهاي وزير صنايع و بازرگاني بين المللي اين كشور انجام شد. بنابراين آنچه كه ما بايد انجام دهيم راه اندازي وزارت صنايع و بازرگاني بين المللي
 • زاران كارخانه خصوصي بود كه مواد اوليه ارزان را وارد مي كرد و با استفاده از فن آوري خارجي به توليد مي پرداختند. نقش به خصوص دولت ژاپن و وزارت صنايع و بازرگاني خارجي در اين برهه چه بوده است؟ در دهه 1950 وزارت صنايع و بازرگاني بين المللي به اين نتيجه رسيد كه ديگر امكان دادوستد ترانزيستورها وجود ندارد. با اين همه تغيير در ترانزيستورها يك ايده انقلابي به حساب مي آمد. بنابراين براي دو سال اين وزارتخانه از تلاش سوني براي كسب اجازه توليد از وسترن الكتريك ممانعت كرد. همچنين اين وزارتخانه بر اين باور بو
 • ن سرمايه گذاري دولت علت موفقيت صنعت نيمه رساناها در ژاپن نيست. در واقع سهم دولت ژاپن در همه برنامه هاي تحقيق و توسعه بسيار ناچيز است. اين رقم در آمريكا 48 درصد، ولي در ژاپن 28 درصد است. طي دهه هاي 1950 و 1960 دولت ژاپن به بازسازي زيرساخت هاي كشور توجه زيادي نمود. جاده ها، بنادر و فرودگاه ها نمونه هاي اين بازسازي بودند. در اين مدت دولت بودجه خود را متعادل نمود و ماليات ها پايين نگه داشته شد. سيستم ماليات، پس اندازها را جريمه نمي كرد و از همان موقع تاكنون سهم درآمد ملي حاصل از ماليات آن بين كشور
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بر ارث
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد. ماده 26- وراث ( منفرداًيا مجتمعاً ) يا ولي يا امين ياقيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود و حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هائي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند: 1
 • ياتي مربوط در تهران خواهدبود. تبصره- اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد. ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس ازانقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت ورسيد دريافت دارند. تبصره – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد. ماده 29- سازمان امور مالياتي كشور
 • تي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد. ماده 29- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات برارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. ادارات امور مالياتي مكلفند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهورو ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره مربوط اعاده خواهد نمود. درصورتيكه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد دف
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ ٥- 50 : تاييدخواهي برون سازماني
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ حسابرس‌ از تاييديه‌هاي‌ برون‌ سازماني‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از شيوه‌هاي‌ كسب‌ شواهد حسابرسي‌ است‌.
 • ام محدود نمي شود. براي مثال ، حسابرس ممكن است درباره شرايط قراردادها يا معاملات واحد مورد رسيدگي با اشخاص ثالث ، از آنان تاييدخواهي كند. اين گونه درخواستهاي تاييديه با هدف تشخيص جزييات تغييرات احتمالي قراردادها طراحي مي شود. در نمونه هاي زير نيز مي توان از تاييدخواهي برون سازماني استفاده كرد: الف - مانده هاي حسابهاي بانك و ساير اطلاعات مربوط . ب - مانده هاي حسابهاي دريافتني . پ - موجوديهاي مواد و كالاي اماني نزد ديگران . ت - اسناد مالكيت اموال كه
 • يت اعتماد تاييديه ها شامل موارد زير است : الف - كنترلهايي كه حسابرس در مورد درخواستهاي تاييديه و پاسخهاي دريافتي اعمال مي كند. ب - ويژگيهاي پاسخ دهندگان . پ - هرگونه محدوديت موجود در پاسخها يا تحميل شده توسط مديريت واحد مورد رسيدگي . ارتباط روشهاي تاييدخواهي برون سازماني با براوردهاي حسابرس از خطرهاي ذاتي و كنترل 7 . بخش 40 "براورد خطر و سيستم كنترل داخلي " خطر حسابرسي و ارتباط بين اجزاي آن (خطرذاتي ، خطر كنترل و خطر عدم كشف ) را توضيح
 • هاي مالي ، نياز كمتري به كسب اطمينان ازطريق اجراي آزمونهاي محتوا دارد. براي مثال ، واحد مورد رسيدگي ممكن است وامي گرفته باشد كه طبق جدول زمانبندي مورد توافق ، بازپرداخت مي شود و حسابرس در سالهاي پيش درمورد شرايط وام ، تاييديه دريافت كرده است . چنانچه ساير اقدامات انجام شده حسابرس (شامل آزمون كنترلهاي لازم ) نشان دهد كه شرايط وام تغيير نكرده است و خطرهاي ذاتي و كنترل مربوط به مانده وام درسطح پايين براورد شود، حسابرس ممكن است به جاي تاييدخواهي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • زين ماده 95 مي شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت استانداردهاي پذيرفته شدۀ حسابداري تنظيم مي گردد، نگاهداري و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. ضوابط مربوط به روش هاي نگهداري اسناد و مدارك و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعاليت موديان مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد."   ماده 19. ماده 96 و تبصره هاي آن حذف مي شود. * نحوه تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ازطريق خوداظهاري ماده 20. مت
 • ده 97 - تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون با استناد و پذيرش اظهارنامه مودي كه با رعايت ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده خود و يا بطور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهد. تبصره – در صورتيكه مودي از ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني و مطابق با ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي كشور خودداري نمايد،
 • ارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي پرداخت كنند. در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و جرائم آن خواهند بود."   * نحوه تسليم اظهارنامه اشخاص حقيقي ماده 25. متن ذيل به عنوان مواد 129 و 129 مكرر الحاق مي گردد: "ماده 129 - اشخاص حقيقي كه در يك سال مالي از منابع درآمدي ب
مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • اران رسمي و موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده 2 اين آيين‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. بررسي كفايت خالص تعداد حسابداران رسمي شاغل، جهت انجام وظايف قانوني محوله، به‌دليل نبود اط
 • در هر كار حسابرسي و در جريان انجام كار حسابرسي، بصورت دوره‌اي و با مكانيزم مشخص، منجر به افزايش ريسك پذيرش كاردست دوم خواهد شد. تبصره ماده 26:براساس اين اصلاحيه «صورت‌هاي مالي موسسات حسابرسي بايد توسط يكي از موسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط موسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم شود....». تبصره 1 ماده 27: موسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شد
 • سابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با فعاليت‌هاي موضوع ماده(1)را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي‌كند، به دبير خانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند. اخيرا اجراي اين تبصره در سايت جامعه درخواست و آغاز شده است. تبصره 4ماده 27: در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، اعضاي شاغل انفرادي و موسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود
قوانين و مقررات/ بخش‌ 25 : ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در مورد مسئوليت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌) در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.
 • واحد اقتصادي ) كه نوعا اثر با اهميتي بر صورتهاي مالي ندارد و سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي نيز آنها را دربر نمي گيرد. . كاهش اثربخشي روشهاي حسابرسي به دليل وجود محدوديتهاي ذاتي سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و استفاده از نمونه گيري . . ماهيت شواهد كسب شده بوسيله حسابرس (كه متقاعد كننده است نه قطعي ). . احتمال استفاده از روشهايي به قصد پنهان داشتن موارد عدم رعايت ، مانند تباني ، جعل (اسناد)، قصور عمدي در ثبت معاملات ، زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي
 • ا يا ارائه عمدي اطلاعات نادرست به حسابرس . 12 . حسابرس براساس استاندارد حسابرسي ارائه شده در بخش 20 تحت عنوان "هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي " بايد حسابرسي را با ترديد حرفه اي برنامه ريزي و اجرا كند و بداند كه رسيدگيهايش ممكن است شرايط يا رويدادهايي را آشكار سازد كه موجب ترديد وي نسبت به رعايت قوانين و مقررات توسط واحد مورد رسيدگي شود. 13 . در مواردي كه الزامات قانوني خاص ، حسابرس را در اجراي حسابرسي صورتهاي مالي به ارائه گزارش
 • س وجو از مديريت و مشاور حقوقي واحد مورد رسيدگي درباره دعاوي در شرف طرح ، دعاوي مطروحه و آراي صادره واجراي آزمون جزييات معاملات يا مانده حسابها، از جمله اين گونه روشهاست . 22 . حسابرس بايد تاييديه اي از مديريت واحد مورد رسيدگي دريافت كند مبني بر اين كه تمامي موارد شناخته شده واقعي يا احتمالي عدم رعايت قوانين و مقررات كه آثار آنها بايد در تهيه صورتهاي مالي ، مورد توجه قرار مي گرفت ، توسط مديريت افشا شده است . 23 . حسابرس همواره فرض مي كند واحد مورد رس
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نحوه تبديل كردن دارايي‌ها به اوراق بهاداري مانند صكوك
خبرگزاري فارس: دارايي‌ها براي تبديل شدن به انواع اوراق بهادار از جمله صكوك بايد فرايندي را كنند. اين موضوع گذشته و حال، هزينه و ريسك هايي دارد.
 • اوراق بهادار استفاده مي‌كنند قابل توجه بوده است. كسب ‌و كار واسطه‌هاي مالي نيز تغييركرده است.به طوري كه تنها تعداد كمي از بانك ها و موسسات مالي وجود دارد كه فعاليت خود را به صرف اعطاي وام منحصر كرده‌اند. بازار وام‌هاي رهني در آمريكا به عنوان اولين نمونه فرآيند تبديل به اوراق بهادار كردن وام‌هاي رهني مسكن بود. در اين فرآيند قراردادهاي وام‌هاي رهني متعلق به وام‌دهندگان اوليه به فروش مي‌رسد. اين وام‌ها به شكل جديدي بسته‌بندي مي‌شود و دوباره به سرمايه‌گذاراني فروخته مي‌شود كه مستقيماً از جريان‌ در
 • ‌هاي رهني معمولاً به اقساط تقسيم شده و قرض‌گيرنده محتاج زمان طولاني براي بازپرداخت اصل و بهره است. وام‌هاي رهني در بازار اوليه رهني پرداخت مي‌شود و غالباً وام‌دهندگان مانند بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي پس‌انداز و تعاوني‌هاي اعتبار قصد نگه داشتن وام تا سررسيد را دارند.اما شرايط اقتصادي كه تحت تأثير سياست‌هاي پولي و مالي است، موجب مي‌شود مؤسسات مالي، نياز به وجوه نقد پيدا كرده و مجبور شوند تا وام‌هاي رهني را تبديل به وجوه نقد كنند. رشد و توسعه بازار ثانويه رهن در كشورهاي پيشرفته، مرهون استاندارد شدن
 • ند از محل جـريان‌هاي نـقـدي حاصل از دارايـي‌هاي مـالي شركت با مقصد خاص بـازدهي كسب مي‌كنند. برخي از دارايي‌هاي مالي داراي جريان‌هاي نقدي آتي كه قابل تبديل به اوراق بهادار هستند و مي‌توان به پشتوانه آنها اوراق بهادار منتشر كرد، عبارت‌اند از حساب‌هاي دريافتني حاصل از وام (اقساط وام)، حساب‌هاي دريافتني مربوط به كارت‌هاي اعتباري، حساب‌هاي دريافتني حاصل از ليزينگ و... براي توضيح بيشتر اگر فرض شود بانكي با نرخ سود 10 درصد سالانه اقدام به اعطاي يك ميليون ريال تسهيلات به مشتريان خود (قرض‌گيرنده) كرده
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبيين نابرابري درآمد در شركت‌ها و جامعه
وبلاگ‌نويسي از پديده‌هاي جديد و مهم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه با اتكا به اينترنت ممكن شده است. اقتصاددانان زيادي هم براي انتقال افكار خود و هم براي ايجاد رابطه اي نزديك و پويا با دانشجويان به طور مرتب در وبلاگ‌هاي خود يادداشت مي‌نويسند.
 • ه است، اما سطح درآمد فقيرترين ها را نيز بالا برد. من اين يافته ها را در واكنش به نگراني فراواني كه سياستمداران و ساير افراد در آمريكا بر سر افزايش بسيار چشمگير نابرابري درآمد بين آمريكايي ها طي بيست و پنج سال گذشته ابراز كرده اند عرضه كردم. در واقع نمونه هاي چين و هند خيلي خوب نشان مي دهد اينكه آيا نابرابري بيشتر درآمدها را، پديده اي خوب يا بد تلقي كنيم بستگي به اين دارد كه چگونه آن رخ داده است. من معتقدم مباني افزايش نابرابري درآمد آمريكايي ها عمدتا مطلوب و مفيد فايده بوده است. واقعيات اساسي
 • ه گذشته جهش نمود كه علت آن افزايش تقاضا براي اشخاص با دانش و مهارت هاي بيشتر بود. اين نرخ هاي بازده بالاتر، بخش بيشتري از فارغ التحصيلان دبيرستاني را ترغيب كرد تا مدارك دانشگاهي بگيرند و به سمت تحصيلات كارشناسي به بالا حركت كنند. برخي از شما شايد بپرسيد با توجه به رشد سريع شهريه ها طي بيست وپنج سال گذشته، آيا نرخ بازده آموزش عالي افزايش يافته است يا خير. اما دليل اصلي افزايش شهريه ها، بازده بالاتر تحصيلات دانشگاهي بوده است. پابلو پنا در پايان نامه دكتراي خود در دانشگاه شيكاگو استدلال متقاعدكنند
 • طبقه بندي اطلاعاتپيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, مفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, خط ‌مشي صنعتي ملي, خط ‌مشي صنعتي, فرصت شغلي , ركود اقتصادي, تغييرات سياستي و مديريتي, تامين مالي نوسازي, تخصيص دولتي, ماليات بر ارث, متوفي يا وارث, وراث طبقه اول ودوم وسوم, اموال مشمول ماليات برارث, نرخ ماليات بر ارث, سهم‌الارث, هيأت حل اختلاف مالياتي, اظهارنامه ماليات بر ارث, تاييدخواهي برون سازماني, شواهد حسابرسي, شواهد كتبي وشفاهي, براورد خطر و سيستم‌ كنترل‌ داخلي, خطرهاي‌ ذاتي‌ و كنترل, درخواستهاي‌ تاييديه, تاييديه‌هاي‌ مثبت‌ و منفي, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏, استاندارد25, حسابرس قبلي, حسابرس جانشين, ايين رفتار حرفه اي, مسوليت حسابرس, عدم رعايت قانون, استاندارد حسابرسي, حسابرسي صورتهاي مالي, مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي, اظهار نظر حسابرس, تبديل , دارايي‌ها, اوراق بهادار, صكوك, شركت‌هاي تامين سرمايه, فرآيند تبديل دارايي‌ها, سرمايه‌گذار, جريان‌هاي نقدي, تبديل دارايي‌ها, ابزارهاي سرمايه‌گذاري, نابرابري, وبلاگ بكر, پوسنر , حسادت و ريسك, خدمات مديران, جبران خدمات, اختيار خريد سهام, پاداش, حقوق, ريسك ذاتي, سرمايه انساني, كارآفرينان, نرخ گردش شغلي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. باتشكر از پاسخ هاي قبلي شما. براي ثبت شركت داده پردازي با مسئوليت محدود چه مدرك تحصيلي لازم است؟ اگر يكي از اعضا كارت پايان خدمت نداشته باشد باز هم مي توان شركت ثبت كرد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  باسلام استادمحترم بفرماييدچگونه مي توانم درآموزش وپرورش طرح پژوهشي اجراكنم؟خواهشمندم درصورت امكان راهنمايي بفرماييد.باتشكر


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام خدمت مشاور محترم بنده باكارت بازرگاني حقيقي امسال كالاي را وارد كردم چون تخصصي دراين زمينه نداشتم كالا رادر بندربعد از تشريفات گمركي واگذار كردم ودرسودي دي نيز شامل حالم نشده ايا بعد از گذشت 4


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام ميخواستم ببينم اگر بخواهم سابقه بيمه دوران سربازي رو به سابقه الانم اضافه كنم چكار بايد بكنم و چقدر هزينه آن ميشود.؟" تاريخ پايان خدمت 1371 "


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام مي خواستم سوال كنم شركت با مسئوليت محدود اگر بخواهد انحلال انجام دهد و بدهي مالياتي حدود هشت ميليون تومان و بدهي بيمه چهار ميليون داشته باشد 1- آيا انحلال بدون پرداخت بدهي هابه علت عدم توانا


  سيد محمود خوش بين ( حسابداري و حسابرسي )
  با سلام من سهامدار و رييس هيات مديره يك شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص هستم كه حدود 9 سال فعاليت داشته ( البته مدت دو سال است كه من هيات مديره شدم و قبلا كسان ديگري بودند و اونها رفتند كنار و من عض


فهرست مشاورين


برگزيده رازنامه
تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .