جستجو در پورتال

چارت نمودار سازمانی شهرداریها

مقالات/ گذار ازفورديسم به پسافورديس


بخش دوم پيشينه نوع جديد مديريت به صنايع راه‌آهن در سال‌هاي دهه 1850 مي‌رسد. در آن سال‌هاي نخستين، قطارها تنها در يك مسير حركت مي‌كردند. ايمن بودن «مسير» حركت قطارها در طول خط آهن بسيار مهم بود.
 • ابد تا نهايتا به مديريت راس هرم مي‌رسد. مديريت به نوبه خود با بهره‌گيري از آن اطلاعات، تصميماتي اتخاذ مي‌كند و سپس اين تصميمات به سلسله مراتب شركت انتقال داده مي‌شوند و در سطوح پايين‌تر از ساختار شركت به اجرا درمي‌آيند. چارت سازماني غول‌هاي شركتي جديد در داخل سلسله مراتب خود، سلسله مراتب ديگري دارد. بخش‌هايي مانند بخش مالي و حسابداري، پژوهش و توسعه و بازاريابي و تبليغات هركدام داراي سلسله‌اي از فرماندهي مي‌باشند كه درون ساختاري بزرگ‌تر محاط
 • تين بار از سوي متخصص كارآيي، فردريك تايلور، در چرخشگاه سده مورد حمايت قرار گرفت، از هر لحاظ وظايف آن به نحو انعطاف‌ناپذيري يكنواخت است. اين شكل از مديريت سرمايه‌داري در بخش اعظم سده بيستم بر اقتصاد آمريكا و اروپا چيره بوده است. نظم و ترتيب سازماني به شدت متكي به صفوف متراكم مديران مياني بود كه بر پردازش جريان صعودي و نزولي اطلاعات در سلسله مراتب شركتي نظارت داشته و بسياري از كاركردهاي شركت را هماهنگ و كنترل مي‌كردند. رابرت رايچ، وزير كار، شركت‌هاي جديد را با بوروكراسي نظامي م

مقالات/ خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان


هر يك از قسمتهاي يك سازمان در جهت اثربخشي و كارائي نياز به ويژگيهائي در محيط فعاليت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌اي حسابرسان داخلي، به عنوان يكي از قسمتهاي مهم سازمان، با ساير مديران، عامل مهمي در جهت نيل به اهداف حسابرسي داخلي و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است.
 • ان اجرايي داشته باشند و جزو كاركنان آنها نباشند. همچنين بايد توجه داشت كه اگر حسابرسان داخلي توانستند وظايف خود را به طور مؤثري انجام دهند به دليل حمايت مديريت است زيرا كه آنها داراي هدف مشتركي هستند. اما داشتن موقعيت انحصاري، ممتاز و نسبتاً بالا در نمودار سازماني به طور خودكار، مسائل را به طرز اثربخشي حل نمي كند. معمولاً حسابرس داخلي به حمايت مدير عامل نياز دارد. در سازمانهاي پيشرو معمولاً يك مدير اجرايي قوي حامي نيروهايش است و آنها را هدايت مي كند. در گام نخست حسابرس به حمايت او نياز دارد. در
 • دستيابي به هدفها و برنامه هاي آنها است كمك بزرگي به تفاهم و همكاري متقابل مديران سطوح مختلف سازمان و حسابرسان داخلي مي كند. عدم شناخت كافي مديران از نقش و اهميت حسابرسي داخلي و عملكرد آن در راستاي اهداف سازمان و مسئوليتهاي آنان يكي از مهمترين عوامل سازماني عدم توسعه به كارگيري حسابرسي داخلي در سازمانهاست. مديران نيز بايد بدانند كه دامنه فعاليت واحد حسابرسي داخلي بدون هيچ گونه محدوديتي، تمام فعاليتهاي سازمان بوده و حسابرس داخلي از اختيار لازم براي دسترسي به كليه اسناد و مدارك ، داراييها و كاركنا
 • اخلي بايد اطمينان يابد كه درباره پيشنهادهاي حسابرسي داخلي ، اقدامات لازم صورت گرفته است يا مديريت ، از ميزان خطر ناشي از اعمال نشدن آنها آگاهي داشته و آن را پذيرفته است. عدم وجود پشتوانه اجرائي براي پيگيري گزارشهاي حسابرسي داخلي يكي از مهمترين موانع سازماني عدم توسعه حسابرسي داخلي در سازمانهاست. حسابرس داخلي براي اينكه بتواند كليه وظايف خود را به نحو شايسته انجام دهد نياز به اعتماد اشخاصي دارد كه با وي ارتباط دارند. روابط كاري صميمانه اين امكان را به وجود مي آورد كه كار حسابرسي داخلي مورد پذيرش
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي


تحولات اخير سيستم بانكي كه در معناي عميق خود به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت ‏محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمينان در سيستم مالي افزايش داده است و اين موضوع با وقوع بحران ‏مالي جهاني، اهميت صد چندان يافته است.‏
 • روزمره مستقل هستند. كليه واحدهاي حسابرسي داخلي بر اين باور بودند كه آنها قادر به اعمال وظايف محوله خود، گزارش يافته ها و ارزيابي ها و افشاي درون سازماني آنها بدون مداخله مديريت هستند. همچنين ملاحظه شد كه استقلال نسبي واحد حسابرسي داخلي از طريق تدوين نمودار سازماني حسابرسي (امري كه حوزه اختيارات و جايگاه اين واحد را تقويت مي كند) و سرپرستي و نظارت يا هر دو تضمين مي شود. براي مثال، بانك ملي روماني اين الزامات مرتبط با كار مستقل واحد حسابرسي داخلي را براي همه بانك ها تصويب كرد، هم به لحاظ سازم
 • ، انصاف، استقلال، استمرار، صلاحيت حرفه اي و ساير الزامات مورد نياز براي حصول اطمينان از حسابرسي موثر و كارآ مهم ترين معيارهايي است كه بايد توسط بانك مورد توجه قرار گيرد كه به روش هاي زير محقق مي شوند: • شناخت استقلال حسابرس داخلي در نمودار سازماني • گردش شغلي كاركنان واحد حسابرسي • استخدام حسابرسان داخلي از خارج از بانك در درجه اول؛ حسابرس داخلي كه از داخل بانك استخدام شده است نبايد در حسابرسي فعاليت قبلي خود براي دوره اي خاص مشاركت كند. • عدم مشاركت در عم
 • طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ كربنكينگ بانك‌هاي دولتي پاسخگوي نياز مشتريان نيست


رييس فناوري اطلاعات بانك رفاه وجود يك سيستم متمركزويكپارچه را از نشانه‌هاي بانكداري الكترونيك پيشرفته دانست و تاكيد كرد، كربنكينگ موجود در بانك‌هاي دولتي پاسخگوي نياز مشتريان نيست.

مقالات/ تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني


از نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع در سازمان و دركسب درآمد آن ياد مي‌شود. شناسايي و كاربرد نيروي انساني به‌عنوان مهمترين منبع - نه در قالب شعار- در وهله اول مستلزم آگاهي از ابعاد معرفتي ، مهارتي و نگرشي آن و در وهله دوم مستلزم اعتقاد و كاربرد اطلاعات و رفتار با برابر آن اطلاعات است.
 • خ به پرسشهايي از جمله موارد زير لازم است: - گردش عمليات در سازمان چگونه است؟ - در هر قسمت چه مستندات و به امضاي چه كساني بايد تهيه شود؟ - شكل مستندات و فرم هاي جاري در سازمان چگونه است؟ - كنترلهاي داخلي براي عمليات مختلف چگونه بايد اعمال شود؟ - نمودار سازماني و شرح وظايف بخشهاي مختلف چگونه است؟ - آئين نامه هاي داخلي سازمان از قبيل آئين نامه ترفيعات ، انتصابات و امثال آن چگونه است؟ بديهي است بدون داشتن پاسخ مناسب براي پرسشهاي فوق سخن از سيستم جامع بيهوده است و درواقع از اين جهت وجود طرح دس
 • ز ويژگيهاي شاخص سيستم هاي اطلاعي، تعبيه راهنما در سيستم است. اين راهنما، دستورالعمل و مشاوري هميشگي و در دسترس كاربر است. -10 بستر سخت افزاري و نرم افزاري مطمئن: هنگام راه اندازي يك سيستم جامع ، مهمترين اتفاقي كه در حال شكل گيري است ايجاد يك اعتماد سازماني نسبت به نرم افزار است. اين اعتماد به كندي و با ممارست ايجاد مي شود و با اندك خطايي از بين مي رود. خصوصاً آنكه معمولاً در دوره را ه اندازي ، راهبري موازي سيستم هاي قديم و جديد در دستور كار قرار دارد كه به طور طبيعي حجم كار كاربران را زياد و آن
 • در سراسر كشور ، سرعت در ارائه اطلاعات و خدمات است. اين ويژگي در عين حال براي سيستم اطلاعاتي يك محدوديت و تنگنا به شمار مي آيد كه با اتخاذ شيوه هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب و كارآمد و همچنين تعيين زمانبندي دقيق تبادل اطلاعات بين كاربران در سطوح مختلف سازماني و ارتباط مستمر آنان با يكديگر اين موضوع تسهيل مي شود. اين تبادل اطلاعات مستلزم ملاحظات متعددي از جمله ويروس ها رايانه اي و مراقبتهاي امنيتي و حفاظتي است. -13 انتخاب موتور پايگاه داده مناسب: ابزار هاي زيادي براي پياده سازي نرم افزار يك سيستم
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ اصول پاسخگويي


پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و
 • ظارت بر كارآئي و فهم بهتر سيستم پاسخگوئي به شكايات مورد استفاده قرار مي گيرند. ● حمايت سازماني مديران عالي سازمان بايد منابع و توجه لازم به حل شكايات تخصيص دهد و حمايتهاي لازم را از كاركنان براي جوابگوئي به مشتريان داشته باشد. در سازمانهاي سنتي نمودار سازماني به صورت هرمي شكل است ، مديران عاليرتبه در بالا و به صورت پي در پي كاركنان سطح پائين تر در قسمتهاي پائين هرم قــــرار مي گيرند، معمولا مشتريان در آن ديده نمي شوند و كاركنان در پائين ترين رده سازمان قرار دارند اما بعضي از سازمانها داراي
 • ، مستلزم تكنكيهاي جديد براي سنجش سودآوري هستند. اين تكنيكها اثر رضايت كارمند، وفاداري و بهره وري ر ا بر ارزش محصولات و خدمات ارائه شده اندازه گيري مي كنند. بطوريكه مديران قادر خواهند بود به رضايت مشتري و وفاداري آنها دست يابند و نيز بر سودآوري و رشد سازماني، نفوذ و تاثير همانندي داشته باشند. در واقع، هميشگي و مادام العمر بودن يك مشتري وفادار خيره كننده است. به ويژه در اقتصادهايي كه مبتني بر حفظ و نگهداري مشتري پايه گذاري شده اند وقتي مراجعات مشتريان ادامه مي يابد خريد محصولات وابسته نيز تكرار مي
 • ق نيز به بررسي آنها پرداختيم ويژگيهاي مشترك نظريه ها و تئوريها در مورد سيستم مناسب پاسخگوئي است كه شامل سرعت پاسخگوئي به شكايات، دسترسي آسان به سيستم پاسخگوئي ، برخورد مناسب كاركنان سيستم پاسخگوئي و منصفانه و بي طرف بودن سيستم پاسخگوئي مي شود. كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است. ● نتيجه گيري: رضايت مشتري در حال مبدل شدن به مهمترين هدف بسياري از شركتهاي پيشرو است. تغييرات سريع در فن آوري موجب افزايش رقابت جهاني و ارتقاء سطح انتظارات مشتريان شده است. اين تغييرات ضرورت توجه به نياز، خواسته
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ حفظ كارمندان كليدي در زمان تغييرات


بسياري از شركت‌ها در زمان تغييرات به مديران ارشد و كاركنان درجه يك خود تشويق‌هاي مالي ارائه مي‌دهند، در حالي كه راه كم هزينه‌تر و بهتري وجود دارد.
 • همسران آنها، آموزش زبان و امكان كار در خانه يا رفت و آمد به محل كار به گونه اي كه مجبور به جابه جايي نباشند. در اين ميان، مديران با گروهي كه دغدغه شغلي داشتند به گفت‌وگو پرداختند و به آنها پيشنهاد پاداش مالي دادند، اما پاداشي كه اساسا بر روي نمودار سازماني واحد جديد متمركز و از نو طراحي شده است. براي كساني كه مقام‌هاي بالاتري در شركت داشتند لازم بود با مسووليت‌هاي جديدشان آشنا مي‌شدند و براي كارمندان رده پايين، سوال اصلي اين بود كه كارفرماي آنها چه كسي است. همچنين در گفت&
 • آن به شكل هدفمند مهم تلقي مي‌شود. براي مثال، يك سوم پاداش‌ها طي ادغام ممكن است حتي قبل از قرارداد به كاركنان كليدي پرداخت شود و دو سوم باقي مانده يك سال بعد پرداخت شود كه اين امر تا حدودي بستگي به عملكرد كاركنان دارد. براي اينكه انتقالات سازماني به موفقيت‌هاي بلند مدت خود دست يابد و همچنين در مصرف بودجه صرفه‌جويي شود، هدفمند كردن اقدامات حفظ كاركنان و استفاده از ‌تركيب مناسب انگيزه‌هاي مالي و غيرمالي ضروري به نظر مي‌رسد. با اين حال، مديران نبايد حفظ كارمندان
 • و غيرمالي ضروري به نظر مي‌رسد. با اين حال، مديران نبايد حفظ كارمندان را عملي مقطعي تلقي كنند و ارائه برنامه‌هاي انگيزشي را كافي بدانند. در عوض، آنها بايد با توجهات پيوسته و ارتباطات به‌موقع در هر مرحله به كاركنان نشان دهند كه تغييرات سازماني هميشگي نيستند. در نهايت، مهم‌ترين خواسته بسياري از كارمندان شفافيت در مورد آينده كاري آنان در شركت است. ايجاد اين شفافيت نيازمند تلاشي قابل توجه از سوي مديران، از جمله پيگيري مداوم پيشرفت است؛ بنابراين در صورت بروز مشكلات، شركت‌ها
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ اصول پاسخگويي


پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم
 • بر كارآئي و فهم بهتر سيستم پاسخگوئي به شكايات مورد استفاده قرار مي گيرند. ● حمايت سازماني مديران عالي سازمان بايد منابع و توجه لازم به حل شكايات تخصيص دهد و حمايتهاي لازم را از كاركنان براي جوابگوئي به مشتريان داشته باشد. ‌در سازمانهاي سنتي نمودار سازماني به صورت هرمي شكل است ، مديران عاليرتبه در بالا و به صورت پي در پي كاركنان سطح پائين تر در قسمتهاي پائين هرم قــــرار مي گيرند، معمولا مشتريان در آن ديده نمي شوند و كاركنان در پائين ترين رده سازمان قرار دارند اما بعضي از سازمانها داراي
 • ، مستلزم تكنكيهاي جديد براي سنجش سودآوري هستند. اين تكنيكها اثر رضايت كارمند، وفاداري و بهره وري ر ا بر ارزش محصولات و خدمات ارائه شده اندازه گيري مي كنند. بطوريكه مديران قادر خواهند بود به رضايت مشتري و وفاداري آنها دست يابند و نيز بر سودآوري و رشد سازماني، نفوذ و تاثير همانندي داشته باشند. در واقع، هميشگي و مادام العمر بودن يك مشتري وفادار خيره كننده است. به ويژه در اقتصادهايي كه مبتني بر حفظ و نگهداري مشتري پايه گذاري شده اند وقتي مراجعات مشتريان ادامه مي يابد خريد محصولات وابسته نيز تكرار مي
 • ق نيز به بررسي آنها پرداختيم ويژگيهاي مشترك نظريه ها و تئوريها در مورد سيستم مناسب پاسخگوئي است كه شامل سرعت پاسخگوئي به شكايات، دسترسي آسان به سيستم پاسخگوئي ، برخورد مناسب كاركنان سيستم پاسخگوئي و منصفانه و بي طرف بودن سيستم پاسخگوئي مي شود. كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است. ● نتيجه گيري: رضايت مشتري در حال مبدل شدن به مهمترين هدف بسياري از شركتهاي پيشرو است. تغييرات سريع در فن آوري موجب افزايش رقابت جهاني و ارتقاء سطح انتظارات مشتريان شده است. اين تغييرات ضرورت توجه به نياز،‌خ
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ فرهنگ كسب‌وكارآرژانتين


آرژانتين كشوري در آمريكاي‌جنوبي است كه پايتخت آن بوئنوس آيرس مي‌باشد. آرژانتين از لحاظ وسعت دومين كشور آمريكاي جنوبي است.
 • آرژانتين مبهم كرده است. بنا بر‌اين بهترين گزينه براي آنها تمركز بر اهداف كوتاه مدت و زود بازده است. 3. آرژانتيني‌ها به شدت به موقعيت و شأن اجتماعي افراد بها مي‌دهند و‌اين بر بينش آن‌ها در ساختار‌هاي تجاري و سازماني سايه مي‌افكند. 4. گمان نكنيد كه چارت‌هاي سازماني لزوما بيانگر ساختار واقعي سازمان‌ها هستند. شبكه‌هاي پيچيده ارتباطي غالبا قادر به تغيير معيار‌ها و هنجار‌ها هستند؛ و قدرت لزوما به تمامي‌ در اختيار شخصي كه اسما در جايگاه قدرت قرار دارد، نيست. 5. قبلا اطمينان حاصل كنيد كه با تصميم گي
 • طبقه بندي اطلاعات

مقالات/ هفت راهكار جهت اصلاح شيوه تصميم‌گيري در سازمان‌ها


شركت‌هاي مختلف همواره در پي يافتن ايده‌هاي بهتر و جديدتر هستند. از فعاليت گروه‌هاي تحقيقات و فناوري براي توليد محصولات جديد تا تلاش گروه‌هاي ويژه جهت كاهش اتلاف زمان در پروسه توليد و.
 • نتخاب كنيد خيلي ساده است. افرادي را انتخاب كنيد كه قادر به پاسخگويي به سوالات شما باشند. با وجودي كه اين امر بسيار بديهي به نظر مي‌رسد، اما در بسياري از جلساتي كه به شيوه سنتي برگزار مي‌شوند افراد حاضر در جلسات تصميم‌گيري، بيشتر بر حسب موقعيتشان در نمودار سازماني انتخاب مي‌شوند و نه با توجه به دانش و اطلاعات‌شان. گاهي لازم است به جاي مديران ارشد افرادي كه ارتباط مستقيم تري با مشتريان دارند به اين جلسات دعوت شوند. به عنوان مثال در يك جلسه تصميم‌گيري به شيوه جديد كه به منظور حل مشكل وصول بدهي‌ها
 • طبقه بندي اطلاعاتگذار ازفورديسم به پسافورديس, مديران و حسابرسي داخلي, مديريت و حسابرسي داخلي, حسابرسي داخلي و حسابداري مديريت, اثربخشي و كارائي, حسابرسي داخلي و حسابداري مديريت, كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي, سيستم بانكي, حاكميت شركتي, حسابرسي داخلي وحسابرس مستقل, سيستم كنترل داخلي ومديريت ريسك, بازارهاي مالي بين المللي, ريسك اعتباري, كنترل داخلي اثربخش, اقلام داخل يا خارج ترازنامه, قابليت كنترل, خود كنترلي, كميته باسل, كربنكينگ, بانك‌هاي دولتي وخصوصي, سيستم متمركز و يكپارچه بانكي, بانك, چالش‌هاي بانكداري نوين, بانكداري الكترونيك, سيستم اطلاعات منابع انساني, منابع انساني, نيروي انساني, اطلاعات منابع انساني, مديريت منابع انساني, سيستم اطلاعات حسابداري, اصول پاسخگويي, پاسخگوئي, مشتري گرائي, مسئوليت و پاسخگوئي, سيستم پاسخگوئي , حفظ كارمندان, تغييرات, مشوق‌هاي مالي, انگيزه‌هاي مالي, طرح‌هاي انگيزشي, كارمند, كاركنان, كارمندان, مديران, سازمان, افراد, شركت‌ها, برنامه, هزينه, تغييرات, سازماني, انگيزه‌ها, موفقيت, انگيزشي, اصول پاسخگويي , پاسخگويي, مسئوليت, سيستم پاسخگوئي, نيازمشتريان, دريافت نظرات, مشتريان, مشتري, پاسخگو, كاركنان, شكايات, سيستم, مسئول, اختيار, برابر, پاسخگوي, فرهنگ كسب‌وكارآرژانتين, فرهنگ, كسب‌وكار, آرژانتين, جمهوري آرژانتين, آرژانتيني, هفت راهكار جهت اصلاح شيوه تصميم‌گيري در سازمان‌ها


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
مشاوره در رازنامه

فهرست مشاورين
  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام و خشته نباشيد خذمت استاد گرامي. براي فصل هايي كه خريد و فروش نداريم من اظهارنامه رو خالي تحويل ميدم يعني هيچ رقمي رو وارد نميكنم.آيا اين كار اشتباهه؟؟ جايي خوندم كه قبض آب و برق اينا رو بايد اضا

  مرتضي آمري نيا
  مرتضي آمري نيا ( مدیریت ادعا – ادعاهای فنی و قراردادی در حوزه پروژه های عمرانی )
  باسلام و خسته نباشيد. بنده تحقيقي راجع به "كنسرسيوم" و "قراردادهاي بهره بهرداري و نگهداري" دارم. لطفا منابعي در اين خصوص معرفي كنيد و بگوييد اين مباحث متعلق به چه رشته اي است؟

  معصومه جوانبخت
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام، اگر فردي تنها 7 ماه از 18 ماه بيمه بيكاري خود را استفاده كند و در اين حين به استخدام شركتي در بيايد كه بيمه اش از آن شركت رد شود. بعد از چه مدتي پس از كار كردن در آن شركت ميتواند دوب

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با سلام خدمت مشاور گرامي بنده در حدود 60 ميليون سرمايه دارم يك مغاره پدري كه 80 متر مي باشد ذر يهترين موقيت شهر رزن كه اليته شهر كوچكي مي باشد و اقتصاد ان شهر وايسته به روستايان است مي خواستم ار جنابع

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما لطفا راهنمائي بفرمائيد من به كمك شما نياز دارم. سوالم اينست كه من حسابدار يك صندوق هستم كه فعاليت اصليش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي باشد .تقريبا ما دو سال است كه شروع ف

  داريوش خشوعي ثابت
  داريوش خشوعي ثابت  ( مشاور حسابداري،حسابرسي، مالي و مالياتي )
  با سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي ميخواستم بدونم براي فصلهايي كه خريد و فروش ندارم و اظهار نامه ارزش بر افزوده رو هم صفر زدم ليست معاملات فصلي اش را چكار كنم ؟؟ نيازي به ثبت و نامه عدم فعالي

  حميد نصيري
  حميد نصيري  ( مالي و مالياتي  )
  با سلام و خسته نباشيد شركت پيمانكاري در سالهاي 86كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده پيش دريافتي گرفته و به درامد منجر نشده و الان كه سال 93 من قصد دارم اين را از بلاتكليقي خارج كنم و از حالت پ

  مازيار نخكوب
  مازيار نخكوب ( منابع انساني‌واداري (قوانين كار، تامين اجتماعي، كاركرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي عملكرد) و آموزش  )
  سلام مي خاستم ببينم براي پرداخت حقوق و مزاياي كارمند براي مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز ، قانون كارفرما را موظف و مجبور به پرداخت كرده يا اختياري و طبق توافق مي باشد . يعني كارفرما بايد هزينه اين سه

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  باسلام وعرض ادبrn• بنده يك ملك مسكوني بصورت قولنامه اي دارم كه بعلت قدمت ساخت و گذشت حدودا 35سال ديوارهاي داخلي آن از نواحي مختلفي نشست كرده كه با آوردن يك مهندس معمار پيشنهاد تقويت سازي و احداث يك را

  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقي و داوري نگاه عدالت نامدار  ( دعاوي خانواده، ملكي، كيفري، حقوقي و انعقاد قراردادهاي حقوقي و تجاري )
  با سلام جندي پيش برادرم با يك نفر بر روي مبلغي درگير شد كه پس از شكايت ايشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزيري محگم كرد كه اين حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضايت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرا

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  سلام .ميخواستم بدونم نيازي هست اظهار نامه ارزش افزوده رو بعد از ثبت به اداه دارايي تحويل دهيم؟؟ در مورد ماليات تكليفي هم ميشه لطف بفرمائيد راهنماييم كنيد به چه صورته ؟

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام و احترام در شركت بازرگاني كار مي كنم كه به تازگي يك بخش توليدي راه اندازي كرده اند و درابتداي شروع به كار كارخانه ابتدا آن را بازسازي كرده و تعميرات انجام دادهاند و همچنين يك ساختمان اداري به

  سعيد شمس ايلي
  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام قرار است كه در نزديكي شيراز يك مجموعه تفريحي و سياحتي داراي وسايل بازي ( چرخ فلك ، پينت بال ، قلعه بادي ، سالن تيراندازي تفريحي)، كافي شاپ . رستوران . استراحتگاه مسافرين . پمپ بنزين . احداث

  مهدي مقدسي
  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خدمت مشاور محترم ، اينجانب در رابطه با نحوه زمان بكارگيري خدمات حسابرس مستقل سئوال دارم . يعني گردش مالي چقدر باشد ، خودمان بايد با حسابرس ارتباط برقرار نمائيم .وكلا شرايط براي شركتهاي پيمانكار

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام خدمت شما بنده در سال 1384 از يك آقايي ملك خريده ام سند سه دانگ به اسم بنده زده سه دانگش هم يك كسي ديگه فروخته ولي به آن سند نداده از نظر قانوني فروشنده اول ملك بنده را تحويل بدهد و در ضمن ب

  سيد علي شاه صاحبي
  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام وعرض خسته نباشيد خانمي همسر دوم يك مرد است كه قباله ازدواجش محضري نيست واز او دو فرزند داردو مرد حاضر به محضري كردن قباله وي نيست پرسش اين است كه راه قانوني كه اين خانم بخواهد قباله اش را محض

  سعيد ربيعي مجد
  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  اونوقت سابقه فعاليت داشته باشه مورد قبول هست يا نه ؟ در زمينه ثبت شركت كامپيوتري چي كلا

  رامين صادقيان
  رامين صادقيان ( سيستم هاي توليد، مديريت توليد، كنترل موجودي وآموزشي و پژوهشي،پايان نامه وپروپوزال نويسي ومقاله نويسي )
  سلام خسته نباشيد در خصوص تاثير صادرات غير نفتي بر بازار مالي اگر اطلاعاتي جهت تهيه گزارش برام ارسال كنيد خيلي ممنون مي شم . وهينطور جهت تهيه پايان نامه سوالاتي دارم كه اگر امكان همكاري در اين خصوص

  سيد عليرضا هاشمي نكو
  سيد عليرضا هاشمي نكو ( سرمايه گذاري،بورس اوراق بهادار، منابع انساني و آموزش، كارآفريني، طرح كسب و كار )
  با عرض سلام خدمت شما. بنده مبلغي حدود دويست ميليون تومان سرمايه دارم و ميخواهم يك كسب و كار راه بياندازم. با تحقيق و پرش به سمت شما هدايت شدم. اگر لطف كنيد و من را راهنمايي بفرماييد كه چه كسب و كا


فهرست مشاورين


تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه . .