آقای وهاب دارائی

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی (EMBA)
شغل: مدیر ارشد لجستیک
استان: تهران شهر: تهرانسوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی دانشگاه ایام ن ر / معد 18.21

کارشناسی / مهندسی کامپی تر - گرایش سیستم های اشتیبانی دانشگاه آزاد تهران / معد 16.86

ایشینه شغلی

مدیر لجستیک تجارت الکترونیک اایگان / مدیریت ارشد
اردیبهشت 1394 تا کن ن

مدیر انبار و اموال / کش ر کامرون Kayson / مدیریت ارشد / دفتر آفریلند در شهر یائ نده خرداد 1393 تا اسفند 1394

مدیر عملیات کالا Kayson / زنجیره تامین و لجستیک / بازار بزرگ ایران تیر 139۲ تا خرداد 13930000

جانشین معاون منابع و اشتیبانی / کش ر عراق Kayson / مدیر ارشد / دفتر شرکت واقع در جادریه بغداد تیر 1391 تا تیر 139۲

سرارست عملیات کالا / کش ر ونزوئلا Kayson /انبار و ام ا / دفترمرکزی شهرماریارا شهری ر 1390 تا خرداد 1391

مسئ کدینگ اقلام Kayson / شناسائی و طبقه بندی کالا / دفتر مرکزی شهری ر 13۸9 تا شهری ر 1390

کارشناس سیستم و برنامه ریزی انبارها و ام ا Kayson / کارشناس خبره / ساخت 160۸0 واحدی ارند شهری ر 13۸۸ تا شهری ر 13۸9

سرارست برنامه ریزی و سفارشات Shell Persian / مدیریت انبار و تدارکات تیر 13۸4 تا تیر 13۸6

مختصری از من

خلاق، تحلیلگر و اندیشمند، نتیجه گرا، دقیق، سیستم گرا. یک حرفه ای با تجربه بین المللی مدیریت انباروا ا ،

زنجیره تامین و لجستیک در سازمانهای بزرگ.
متخصص در اجرا و استفاده از سیستم های اطلاعات از

جمله: .TPS, MIS, DSS, ESS متخصص در طراحوی و ایواده سوازی سیستم های یکپارچه

مدیریت اطلاعات و منابع سازمان: KMS, SCM, ERP. خبوووووووره در استفاده و ت سعه برنامه های کاربردی مدیریت

اطلاعات از جمله:SAP, SAGE, MSP, PRIMAVERA

مهارت در کار گروهی،

سلسله مراتب سازمانی. در حا حاضر به دنبا

سازمان بزرگ و فعا

نقاط ق ت رفتاری

استراتژی مح ری (تفکر راهبردی) خلاقیت و ن آوری تعهد و انگیزه خدمت ت سعه دیگران (منت رینگ) حل مسئله و تصمیم گیری رهبری و کار تیمی (روحیه مشارکتی)

علایق و فعالیت های داوطلبانه تحقیق و ت سعه

مدیریت دانش ت سعه انسانی اایدار شعر و ادبیات ک هن ردی، بیلیارد طبیعت دوستی دستگیری نیازمندان

زبان انگلیسی

فرانس ی عربی

تشریک مساعی، رفتار سازمانی،

م قعیت شغلی جدید در یک در زمینه ت لید و یا حمل و نقل کالا.

سابقه تدریس

حدود 505 ساعت تدریس و آم زش شاخه های مختلف مدیریت انبار و ام ا ، زنجیره تامین و لجستیک کالا، بص رت کویس اسوتادی و در چنودین شورکت بزرگ از جمله ت تا ،کیس ن، ایران خ درو، و غیره ... مباح : انبار و ام ا

س ابق آم زشی اژوهشیpage2image4616

طرح ساخت و تجهیز ان اع انبار بسته بندی و چیدمان اقلام در انبار ایمنی انبارها و س له های صنعتی سیستم طبقه بندی کدینگ کالا و ام ا .صدور اسناد کالا و دارائی انبارگردانی و ممیزی دوره ای فرایندها، روش های اجرائی و دست رالعمل های چرخه عمر کالا

لجستیک شناسائی کالا و طبقه بندی م ج دی باالانس متریا روشهای اینک ترمز وظایف و مسئ لیتهای ف رواردی و کریری مدیریت و برنامه ریزی مدیریت کیفیت با نظام آراستگی ایمنی شغلی و بهداشت محیط کار

1395: 1. تهیوه و تودوین چنودین مستندات لجسوتیک بوین المللوی مص ب و

جاری شده در کش رهای ونزوئلا، کامرون و عراق. 2. تهیه، ایاده سازی و ت سعه طرح جوووامع سووواخت اایگاه لجستیکی

کالا برای اولین بار در ایران. 3. طراحی و ت سعه مستندات و روش هوووووای اجرایوووووی در سیستم

مدیریت لجستیک یکپارچه بر اساس چابکی سیستم های. 4. تهیوووه و تووودوین طرح طبقه بندی مشاغل در ح زه لجستیک کالا،

چارت سازمانی و شرایط احراز مرب طه. 5. تهیووه و اجوورای طرح لجستیک معک س مبتنووی بوور کاهش مستقیم

هزینه های عملیات لجستیکی. 1393_1394:

 

اروژه ها 1395

طراحی و ایجاد اایگاه لجستیکی کالا با عن ان مدیر اروژه

1394 ساخت و تجهیز مجم عه انبارها کیسی ن در کش ر کامرون شهر سنگملیما

مدیر انبار و ام ا / مدیر اروژه جمع آوری و اختتام اروژه 6000 واحد مسک نی کرمانشاه و بستن انبارها

سرارست اجرا و نماینده دفتر گروه تخصصی مسکن و شهرسازی تجهیز کارگاه در کش ر عراق شهر بغداد

جانشین معاون اجرا و منابع و اشتیبانی 1391

تامین و ارسا متریا اصلی اروژه خانه سازی ونزوئلا / 600 کانتینر سرارست کنتر عملیات

ابزار و هزینه های مالیRFID) 2.تهیه واجورای طورح ت زیوع ارائوه خودمات لجسوتیکی بوه مصور

کننده نهایی در کمتر 4۸ ساعت. 3.ارائوه الگو ریتم بسوته بنودی &quota اقولام براسواس مطلو ب

ترین مق ا ومناسب ترین ابعاد استاندارد. 4.طووراح روش مغووایرت گیووری م جوو دی و اسووناد و انجووام

انبارگردانی بص رت روزانه. 5.طراحوی داشوب رد گزارشوات مودیریت یکپاراوه لجسوتیک کوالا در

1.طراحی سیسوتم هوای مودرن کنتور

م جو دی لحظوه ای از طریوق
خ دافزایی در منوابع سوازمان و ت سوعه فرایندها.(بودون اسوتفاده 

عملیات

سط ح مختلف استراتژیک، مدیریت و کنتر

page2image30936 page2image31096 page2image31256

1393

1390_ 139۲: 1. دریافت کد اسوتادی از انجمون لجسوتیک بوین الملول(دارای مجو ز

تودریس مباحو تخصصوی در زمینوه مودیریت وبرناموه ریووزی لجستیک کالا)

۲. طوراح و مجوری طورح مکمول اسوتاندارد هوای کیفیوت و ایمنوی محیط به منظو ر کواهش هزینوه موالی و زموانی بوا اجورای مو ازی. )ISO 9001 & OHSAS 18001(

3. تهیه و تدوین مسوتند آئوین ناموه بوارگیریی، مهوار، حمول و تخلیوه بار، تایید شده ت سط وزارت صنایع و معادن ایران.

4. تهیوه مسوتند سیسوتم مودیریت اطلاعوات اقولام شوناخته شوده بوا عن ان سما (فرایند کدینگ کالا)

page2image37264

139۲

 
   

2

page3image416 page3image584

دانش و مهارت / دوره های آم زشی

page3image1480 page3image1648 page3image1816
   

3

مشخصات کاربر

رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .